TIETOSUOJAEHDOT

Solarstone OÜ on aurinkopaneelien valmistusta harjoittava yritys.

Toimintamme yhteydessä keräämme, tallennamme ja käytämme henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle parhaita tuoteratkaisuja, hyvää asiakaspalvelua, ja noudattaaksemme kanssasi tehtyjä sopimuksia. Käsittelemme henkilötietoja laillisesti ja huolellisesti, kunnioitamme luonnollisten henkilöiden oikeutta henkilötietojensa suojaan.

Näitä tietosuojaehtoja sovelletaan kaikkiin tarjouksiin ja sopimuksiin (mukaan lukien myyntisopimukset), jotka Solarstone OÜ ja luonnolliset henkilöt (mukaan lukien asiakkaat, kuluttajat, yhteistyökumppanit) ovat tehneet Solarstone OÜ:n tuotteiden ja palvelujen ostamiseksi, muun muassa suullisiin sopimuksiin, jotka tehdään tarjouksen ja hyväksynnän muodossa. Tietosuojaehdot muodostavat erottamattoman osan tarjousta ja sopimusta.

 1. Rekisterinpitäjä
  Rekisterinpitäjä on Solarstone OÜ, virolainen yritystunnus 12916046, osoite Tallinna 58, Viljandi, sähköposti info@solarstone.com.

 2. Rekisteröityjen luokat, kuvaus henkilötietotyypeistä ja tietojen alkuperä
  Käsittelemme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme (luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöiden työntekijät) sekä työntekijöidemme henkilötietoja.

Rekisterinpitäjänä saamme henkilötiedot suoraan asiakkaalta, kun hän ottaa meihin yhteyttä ja haluaa ostaa Solarstone OÜ:n tuotteita tai tilata meiltä palveluja. Yhteistyökumppanien henkilötiedot saamme suoraan häneltä, kun hän halua myydä meille materiaaleja tai tarjota meille palveluja.

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • henkilö- ja yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, henkilötunnus, asunnon tai toimipaikan osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • oikeushenkilönä olevan asiakkaan yhteyshenkilöiden tiedot, kuten etu- ja sukunimi, henkilötunnus, tehtävänimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • maksu- ja rahoitustiedot, kuten maksamiseen käytetty maksutapa, pankkitilin numero, pankki- ja pankkikorttitiedot, tiedot maksukäyttäytymisestä (käsirahat, osamaksut ym.);
 • tuotteiden ostoon ja palvelujen käyttöön liittyvät tiedot, kuten tuotteiden toimitustapa, reklamaatiot;
 • viestintään liittyvät tiedot, kuten verkkosivuilla olevan kyselylomakkeen kautta syötetyt tiedot, sähköpostitse kerätyt tiedot, tekstiviestillä toimitetut tiedot, sosiaalisen median profiili ja sen välityksellä kerätyt tiedot;
 • IP-osoitteet tietojärjestelmiä käytettäessä, tietojärjestelmän turvallisuuden takaamisen ja käyttöehtojen mukaisen palvelun takaamisen tarkoituksessa;
 • verkkotunnisteet, kuten evästeiden tiedot.

Selitämme, että kohdissa 1–5 määriteltyjä tietoja hankkimatta ja käsittelemättä emme voi tehdä tai noudattaa sopimuksia.

Käytämme myös henkilötietoja, jotka on saatu kolmansilta tahoilta:

 • valtion ylläpitämistä rekistereistä, kuten kaupparekisteristä, väestörekisteristä tai muusta julkisesta lähteestä tai rekisteristä. Keräämme ja käytämme näitä tietoja esimerkiksi tietojen paikkansapitävyyden tarkistamiseksi;
 • liikekumppaneiltamme, jos meillä on suostumuksesi tai laki sallii sen.
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • rekisteröidyn tunnistaminen;
 • tuotteiden myyntisopimusten ja palvelusopimusten tekeminen, muuttaminen ja noudattaminen;
 • yhteistyökumppanien ja työntekijöiden kanssa tehtävien sopimusten tekeminen, muuttaminen ja noudattaminen;
 • sopimusta edeltävät neuvottelut;
 • asiakkaiden tai yhteistyökumppanien kyselyjen ja hakemusten käsittely, ml. verkkokyselyjen käsittely;
 • asiakkaiden tai yhteistyökumppanien reklamaatioiden ja takuukorvausvaatimusten käsittely;
 • lakisääteisten oikeuksien käyttäminen ja velvollisuuksien täyttäminen;
 • kirjanpito- ja tilintarkastusvelvollisuuden täyttäminen (esim. kirjanpidon järjestäminen, palkkojen, verojen, työpaikkahakemusten, lomien, työkyvyn, sairauspäivien laskenta);
 • Solarstone OÜ:n oikeutettujen etujen valvonta – rikosten tai vahinkojen ehkäisy.

Käsittelemme henkilötietoja Euroopan unionin ja Viron laista johtuvien vaatimusten mukaan.

Voidaksemme tarjota sinulle parhaan mahdollisen palvelun ja hintatarjoukset saatamme joutua siirtämään henkilötietosi ulkopuolisille organisaatioille, mukaan lukien palveluntarjoajillemme ja liikekumppaneillemme (sertifioidut yhteistyökumppanit). Kaikki tällaiset siirrot ovat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia, ja ne suoritetaan vain silloin, kun se on tarpeen palveluidemme tarjoamiseksi. Olemme ryhtyneet asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme henkilötietojesi suojan siirron aikana. Sinulla on oikeus pyytää tietoja siirtosopimuksista ja toimenpiteistä, joita olemme toteuttaneet henkilötietojesi suojan varmistamiseksi.

 1. Henkilötietojen käsittelyperiaatteet
  Henkilötietoja käsitellessämme noudatamme seuraavia periaatteita:

(1) laillisuus ja oikeudenmukaisuus – käsittelemme henkilötietoja laillisesti ja oikeudenmukaisesti sekä mahdollisimman vähäisin määrin.

(2) tarkoituksenmukaisuus – käsittelemme henkilötietoja vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, emmekä käsittele niitä sellaisella tavalla, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa.

(3) laatu – henkilötiedot ovat riittäviä ja merkityksellisiä eivätkä ne ole liiallisia suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.

(4) oikeellisuus – henkilötiedot ovat oikeita ja tarvittaessa ajantasaisia. Varmistamme, että käsittelytarkoituksensa kannalta virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan mahdollisimman pian.

(5) säilytys – säilytämme henkilötietoja sellaisessa muodossa, että voimme tunnistaa rekisteröidyn vain niin kauan kuin se on tarpeen sen tavoitteen saavuttamiseksi, jota varten käsittelemme niitä. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin soveltuva laki tai sopimusvelvollisuus sitä edellyttää. Määräajan päätyttyä poistamme henkilötiedot.

(6) turvallisuus – käsittelemme henkilötietoja sellaisella tavalla, joka varmistaa niiden turvallisuuden, muun muassa suojaa niitä luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta, käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia. Käytämme henkilötietojen suojaamiseen ja riskien hallintaan fyysisiä, teknisiä ja organisatorisia toimia. Seuraamme mahdollisia riskejä ja pidämme ne kohtuullisesti hallinnassa.

 1. Henkilöiden oikeudet, jotka liittyvät henkilötietoihin
  Luonnollisella henkilöllä ovat seuraavat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin – oikeus tietää, mitä tietoja rekisteröidystä säilytämme ja miten käsittelemme niitä.
 • Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen – oikeus pyytää riittämättömien, puutteellisten ja väärien henkilötietojen oikaisua.
 • Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn – jos henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.
 • Oikeus henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) – oikeus pyytää, että poistamme rekisteröidyn omat henkilötiedot. Meillä on oikeus kieltäytyä poistamasta tietoja tietyissä tapauksissa: jos niiden käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvollisuutemme täyttämiseksi, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi, oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai yleisen edun valvomiseksi.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus kieltää tai rajoittaa henkilötietojensa käsittely tietyksi aikaa (esim. jos hän on vastustanut henkilötietojen käsittelyä).
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä – rekisteröidyllä on oikeus esittää meille henkilötietojensa käsittelyä koskevia vastaväitteitä, joihin vastaamme kohtuullisen ajan kuluessa.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – jos rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu hänen suostumukseensa ja henkilötietoja käsitellään automaattisesti, hänellä on oikeus saada häntä koskevia henkilötietoja, joita hän on toimittanut meille eli rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Automaattinen päätöksenteko (mm. profilointi) – jos olemme tiedottaneet rekisteröidylle, että käytämme automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvaa päätöksentekoa (mm. profiilianalyysia), joka aiheuttaa rekisteröityä koskevia oikeusseurauksia tai vaikuttaa merkittävästi häneen, rekisteröity voi pyytää, että päätöstä ei tehdä yksinomaan automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella.
 • Valittaminen Rekisteröidyllä on oikeus valittaa harjoittamastamme henkilötietojen käsittelystä Viron tietosuojaviranomaiselle (Andmekaitse Inspektsioon) käyttämällä osoitetta Tatari 39, Tallinna, sähköpostiosoitetta info@aki.ee tai puhelinnumeroa +372 627 4135 (lisää tietoa saa verkkosivuilta aki.ee).

Lähetäthän mahdolliset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset sähköpostiosoitteeseemme info@solarstone.com.

 1. Henkilötietojen luottamuksellisuus
  Pidämme tietoomme tulleet henkilötiedot salassa. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille tahoille, paitsi jos itse rekisteröity on pyytänyt meitä tekemään sen, jos laki sitä vaatii tai sallii, jos hän on antanut etukäteen suostumuksensa tai jos hän ei täytä velvollisuuksiaan Solarstone OÜ:tä kohtaan.

Meillä on oikeus käyttää henkilötietoja oikeuksiemme turvaamiseksi ja toimittaa henkilötietoja kolmansille tahoille (esim. tuomioistuimelle) siinä määrin kuin se on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi.

Jos teetämme henkilötietojen käsittelyn alihankintana muulla yrityksellä, käytämme sellaista palveluntarjoajaa, joka noudattaa niitä käsitellessään yleistä tietosuoja-asetusta (esim. turvatoimia).

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueella (EU:n jäsenmaat, Norja, Islanti ja Liechtenstein). Jos joudumme toimittamaan henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, tietojen toimitus tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaan.

 1. Henkilötietojen säilyttäminen
  Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin laki vaatii tai sallii tai niiden säilytys on tarpeen liiketoimintamme kannalta.

Lakisääteisen velvollisuuden vuoksi käsiteltäviä henkilötietoja säilytämme niin kauan kuin kyseinen lakisääteinen velvoite on voimassa (esim. Viron kirjanpitolaissa on säädetty velvollisuus säilyttää tietoja 7 vuoden ajan). Sopimuksen noudattamiseen ja riitoihin liittyviä henkilötietoja säilytämme saatavan vanhenemiseen saakka.

Henkilötietojen säilytysajan päätyttyä poistamme henkilötiedot pysyvästi.

 1. Turvatoimet
  Henkilötietojen turvallisen käsittelyn varmistamiseksi Solarstone OÜ on asettanut käsittelysäännöt, organisatoriset säännöstöt sekä muut tietotekniset ja fyysiset tietosuojatoimet. Henkilötietojen turvallisen käsittelyn toimet koskevat kaikkia käytössä olevia tietojärjestelmiä, ihmisen toimintaprosesseja mukaan lukien työntekijöitä, tavarantoimittajia, asiakkaita ja palveluntarjoajia.

Solarstone OÜ säilyttää henkilötietoja mahdollisimman lyhytaikaisesti ja hävittää ne määräajan päätyttyä.

Solarstone OÜ noudattaa EU:ssa voimassa olevia tietosuojavaatimuksia ja Viron lakia.

 1. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
  Solarstone OÜ ei harjoita lainkaan henkilötietojen automaattista käsittelyä – ei sellaistakaan, jonka tarkoituksena on arvioida, analysoida ja ennustaa tiettyjä yksilöön liittyviä henkilökohtaisia näkökohtia, erityisesti sellaisia, jotka liittyvät hänen työsuoritukseensa, taloudelliseen tilanteensa, terveyteensä, henkilökohtaisiin mieltymyksiinsä, kiinnostuskohteisiinsa, luotettavuuteensa, käyttäytymiseensä, sijaintiinsa tai liikkumiseensa. Solarstone OÜ ei harjoita henkilötietojen automaattista käsittelyä lainkaan – ei sellaistakaan, jonka tarkoituksena on arvioida henkilötietoja sellaisten päätösten tekemiseksi, jotka saattavat rajoittaa henkilön oikeuksia ja vapauksia.

 2. Evästeet
  Solarstone OÜ käyttää verkkosivuillaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään silloin, kun käyt verkkosivuillamme, tietokoneellesi tai älylaitteellesi tallettamaan käyttöä koskevia mieltymyksiäsi. Niiden tarkoituksena on tarjota sinulle henkilökohtaisempi käyttökokemus ja mukavampi navigointi verkkosivuilla.

Pysyäksesi verkkosivuillamme suostut evästeiden käyttöön näiden ehtojen mukaan.

Ellet suostu evästeiden käyttöön, voit muuttaa selaimen asetuksia siten, että laitteesi ei tallenna evästeitä. Sitä varten aktivoi selaimesi yksityisen selauksen (private browsing) tai evästeiden kieltämisen toiminto. Eri selaimet tarjoavat eri vaihtoehtoja evästeiden hallintaan. Evästeiden hallintaa on selittänyt perusteellisesti Viron tietosuojaviranomainen (Andmekaitse Inspektsioon) tässä: https://www.aki.ee/et/kupsised. Huomaa kuitenkin, että jos kiellät evästeet, emme voi varmistaa, että kaikki verkkosivujemme toiminnot ovat täysin toimivia.

Käytämme evästeitä vain tilastointia, verkkosivujen ja sovellusten parantamista ja verkkosivujen mukautetun sisällön näyttämistä varten. Käyttötilastojen keräämiseksi käytämme Google Analytics -palvelua, joka keräilee tietoa katsotuista alasivuista, käyntiajasta, käyntien määrästä, käytetyistä laitteista, tulokanavista ja muista tilastoista.

 1. Tietosuojaehdot ja mahdolliset muutokset
  Kulloinkin voimassa olevat tietosuojaehdot ovat saatavilla Solarstone OÜ:n verkkosivuilta.

Käyttäessäsi tuotteitamme ja palvelujamme olet tutustunut näihin periaatteisiin ja ehtoihin sekä hyväksynyt ne.

Tietosuojasäännöt ajankohtaistetaan ja asianmukaistetaan tietojenkäsittelyssä tapahtuvien olennaisten muutosten myötä.

Lähetäthän mahdolliset henkilötietojen käsittelyyn ja evästeiden käyttöön liittyvät kysymykset sähköpostiosoitteeseemme info@solarstone.com.

Seuraa meitä
Tietosuojaehdot © Solarstone 2024