Solarstonen takuuehdot

 1. Näitä takuuehtoja (jäljempänä "ehdot") sovelletaan OÜ Solarstoneen (jäljempänä "Solarstone", rekisteritunnus 12916046, kotipaikka Viro) ja ostajaan (jäljempänä "asiakas") Solarstone-tuotteiden ja -palveluiden ostosta johtuvissa oikeussuhteissa.

 2. Solarstonen myöntämä takuu koskee vain Solarstonen valmistamia tuotteita 10 vuoden ajan sekä Solarstonen suorittamaa asennustyötä 2 vuoden ajan.

 3. Kohdan 2 lisäksi Solarstone välittää valmistajien takuita muiden valmistajien tuotteille. Muiden valmistajien takuiden välittäminen tarkoittaa suoraa välitystä, eikä Solarstone ota itselleen myyntitakuuvelvoitteita. Solarstone välittää takuita aurinkopaneeleille, inverttereille, optimointilaitteille sekä muille laitteille ja muiden valmistajien tuottamille aurinkopaneeleille seuraavin ehdoin:
  3.1. Inverttereille ja aurinkopaneeleille myönnetään valmistajan ehtojen mukainen takuu, jonka pituus on useimmiten mutta ei aina 10 vuotta.
  3.2. Aurinkopaneeleilla on valmistajan ehtojen (tietolehti) mukainen takuu, joka kattaa maksimaalisen tuottavuuden ja enimmäistehon ja jonka pituus on yleensä mutta ei aina 25 vuotta.

 4. Tuotteiden takuuaika ja tuottavuuden enimmäistakuu alkavat siitä päivästä, jona asiakas ostaa tuotteen. Jos asiakas ei vastaanota tuotteita yli 3 kuukauden kuluttua tuotteen ostamisesta ja tuotteet ovat Solarstonen varastossa asiakkaan hyväksymisviiveen vuoksi, tuotteiden takuuaika ja enimmäistehotakuu alkavat 3 kuukauden kuluttua tuotteiden ostamisesta.

 5. Solarstonen suoraan suorittamille tuotteiden asennuksille myönnetään 2 vuoden takuu siitä päivästä alkaen, jona työt on hyväksytty tai jona työ katsotaan lain mukaan hyväksytyksi. Asiakas voi lisämaksusta tilata asennustyölle laajennetun takuun enintään viideksi (5) vuodeksi. Solarstone tarjoaa asennuspalveluja vain Virossa.

 6. Asiakkaan on otettava yhteyttä Solarstoneen käyttääkseen valmistajan takuusta johtuvia oikeuksiaan. Kaikki takuun perusteella esitetyt vaatimukset raukeavat, jos asiakas ei ilmoita toimittajalle tällaisesta vaatimuksesta kirjallisesti ja jäljennöksen mahdollistavalla tavalla kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun hän havaitsi takuuvaatimuksen perusteena olevan vian tai kun asiakkaan olisi pitänyt havaita se.

 7. Takuun voimassaolon tarkistamiseksi asiakkaan on toimitettava Solarstonelle alkuperäiset asiakirjat, joita ovat myyntilasku, sopimus ja laskun maksamisen osoittava asiakirja.

 8. Takuuvaatimukset on toimitettava Solarstonen verkkosivuston kautta tai sähköpostitse, ja niihin on liitettävä kuvaus, josta selviää tuotteen sijainti/osoite, tuotteen tyyppi, sarjanumero (jos mahdollista), tarkka kuvaus havaitusta viasta (ja tarvittaessa lisätietoja, jotka edistävät vian analysointia, valokuvia vaurioituneista tuotteista, järjestelmän sähkökaavio), kaikki järjestelmän tietojen seurantatiedot sekä jäljennös vastaavasta laskusta ja ostosopimuksesta, maksuvahvistus ja toimituspäivä.

 9. Vastaanotettuaan takuuvaatimuksen Solarstone tarkistaa vaatimuksen taustalla olevat olosuhteet, joiden selvittämiseksi ostajan on tehtävä yhteistyötä.

 10. Osapuolet tunnustavat, että tavaroiden ominaisuudet/parametrit (mukaan lukien hyötysuhde, sähkön tuottavuus, käyttöikä) riippuvat ulkoisista olosuhteista, joita ovat muun muassa katon kaltevuus, sääolosuhteet, lämpötila, kosteus jne. mutta eivät niihin rajoittuen.

 11. Valmistajan (mukaan lukien Solarstone valmistajana) myöntämä takuu kattaa laitteessa olevat viat, jotka eivät ole syntyneet tai ilmenneet asiakkaan tai kolmannen osapuolen aiheuttamien olosuhteiden tai valmistajasta riippumattomien olosuhteiden vuoksi ja jotka ilmenevät takuuaikana. Solarstone ja valmistaja eivät ole velvollisia antamaan 2 ja 3 kohdassa mainittuja takuita, jos laite tai sen asennukseen liittyvä työ vahingoittuu asiakkaan tai kolmansien osapuolten toimien vuoksi tai muista syistä, jotka eivät ole valmistajan tai Solarstonen hallinnassa tai ovat sen tahdon ulkopuolella, mukaan lukien tahalliset tai huolimattomuudesta johtuvat sähkö- tai mekaaniset vauriot, salamaniskut, sähköverkon aiheuttama ylijännite jne.

 12. Valmistajan takuun aikana valmistajan aiheuttamat viat viallisessa tuotteessa korjataan takuun puitteissa valmistajan kustannuksella. Korvatun tuotteen omistusoikeus kuuluu Solarstonelle. Jos korjaaminen on mahdotonta tai kohtuutonta, valmistaja vaihtaa laitteen tai korvaa sen. Aurinkopaneelin tuottavuustakuun tapauksessa valmistajalla on oikeus korjata tuote, toimittaa lisätuotteita tai tarjota korvausta valmistajan määrittelemän summan verran (ei sisällä tulonmenetyksiä). Tuotteiden korjaaminen tai vaihtaminen ei pidennä voimassa olevaa takuuaikaa, eli alkuperäinen takuuaika on voimassa.

 13. Solarstonen myöntämä tai välittämä takuu ei kata tuotteissa olevia vikoja, jotka ovat syntyneet asiakkaan tai kolmannen osapuolen aiheuttamien olosuhteiden tai valmistajan vaikutuspiiriin kuulumattomien olosuhteiden vuoksi, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen:
  13.1. Solarstone-aurinkovoimalan ja tuotteen käyttöohjeessa ja oheisasiakirjoissa, asennusohjeessa ja huolto-/käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen;
  13.2. Aurinkovoimalan tai sen osat on asentanut henkilö, jolla ei ole sähkötöiden ja/tai rakennustöiden osalta lakisääteistä rekisteröintiä ja sertifiointia, BIPV-asennuskoulutusta eikä Solarstonen kirjallista lupaa;
  13.3. Virheet, jotka johtuvat asiakkaan luovuttamasta työstä, mukaan lukien rakennuksen suunnitteluvirheet tai rakennusvirheet, jotka ovat tapahtuneet ennen Solarstonelle luovutettua työtä (mukaan lukien virheet sekä rakennustöissä että valituissa rakennusmateriaaleissa);
  13.4. Jos kattokulma on alle 18° astetta. Solarstone on ilmoittanut asiakkaalle, että Solarstone ei tarjoa katemateriaaleja ja asennustöitä katoille, joiden kaltevuuskulma on alle 18°, ellei asiakkaan Solarstonelle luovuttama työmaa ole Solarstonen erityisten asennusohjeiden mukainen ja ellei Solarstone ole erikseen vahvistanut asiakkaalle takuun voimassaoloa tarkastettuaan luovutettavan työmaan;
  13.5. Kieltoa kävellä tai astua kattoluukun päälle ilman Solarstonen kirjallista lupaa rikotaan. Sellaiset henkilöt eivät saa astua tai kävellä aurinkokatolle, jotka eivät ole saaneet tarvittavaa koulutusta aurinkokaton huoltoa varten ja jotka eivät ole saaneet Solarstonelta kirjallista lupaa huoltotöiden suorittamiseen (mukaan lukien asiakas);
  13.6. Ulkoiset tekijät tai tahalliset toimet;
  13.7. Tuotteen virheellinen tai ei-tarkoituksellinen käyttö (mukaan lukien käyttö, joka ei liity aurinkoenergian tuotantoon);
  13.8. Tuotteen normaali kuluminen käytön aikana;
  13.9. Aurinkovoimalaitoksen asennus ja/tai konfigurointi ja/tai muuttaminen, korjaukset tai korjausyritykset, jotka suorittaa henkilö, jolla ei ole vaadittavaa pätevyyttä, mukaan lukien sähkö- ja/tai rakennustyön pätevyys, BIPV-asennuskoulutus ja Solarstonen kirjallinen lupa;
  13.10. Solarstonen aurinkovoimalan aurinkomoduuleja on ilman toimittajan etukäteen antamaa lupaa liitetty muiden valmistajien aurinkomoduuleihin tai Solarstone-moduuleihin, jotka eivät kuulu samaan malliin tai joiden tehomäärittelyt ovat erilaiset;
  13.11. Aurinkovoimalan asianmukaisen Solarstonen käyttö- ja huolto-oppaan määrittelemän huollon laiminlyönti oppaassa määrätyllä säännöllisyydellä. Jos Solarstonen käyttö- ja huolto-oppaassa ei määrätä tiheämmästä huollosta, takuu päättyy, jos asiakas ei suorita aurinkovoimalan huoltoa vähintään kerran 5 vuoden kuluessa Solarstonen tai Solarstonen kirjallisesti hyväksymän yhteistyökumppanin toimesta. Säännöllisen huollon maksaa asiakas (huollon ajankohtana voimassa olevan hinnaston mukaisesti);
  13.12. Huollon laiminlyönti (mukaan luettuna liitteenä olevien asiakirjojen mukaisen määräaikaishuollon laiminlyönti), huolto tai käsittely kielletyillä aineilla (mukaan luettuna happamat tai emäksiset aineet), väärät asennuskäytännöt, väärä käyttö;
  13.13. Sähkökatkot ja -virheet, sähköverkon aiheuttamat virheet, salamaniskut, tulvat, aallot, maanjäristykset, tulipalot, vahingossa tapahtuneet toimintahäiriöt tai muut Solarstonesta riippumattomat olosuhteet;
  13.14. Virheet, jotka johtuvat muista Solarstonen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tekijöistä, kuten (mutta ei rajoittuen) mekaanisista vaurioista (mukaan lukien putoamiset, iskut, iskut, tärinä, lika), tukirakenteiden tai maaperän siirtymisestä, muodonmuutoksista, kuljettimen aiheuttamista mekaanisista vaurioista, epätavallisista sääolosuhteista, ylivoimaisesta esteestä, tulipalosta, tulvista, vahingossa tapahtuvasta rikkoutumisesta, joukkohäiriöistä, epidemioista, kauppasaarroista tai muista vastaavanlaisista odottamattomista, ennalta arvaamattomista tapahtumista, jne;
  13.15. Aurinkovoimalan tai sen osien asentaminen tai käyttö paikoissa, joissa on ilmeinen vaara tuotteiden vahingoittumisesta, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen):
  (1) Paikat, joissa aurinkovoimalan tai sen osien ja syövyttävien tai muuten haitallisten (suola, happamat tai emäksiset aineet jne.) tai palavien aineiden välinen kosketus on kohtalaisen todennäköistä;
  (2) Paikat, joissa on palavia kaasuja tuottavia tai kerääviä laitteita tai esineitä aurinkovoimalan tai sen osien läheisyydessä;
  (3) Paikat, joissa on liiallista ilman saastumista kemiallisesti aktiivisista aineista (rikkidioksidi, happosade, noki, pöly, hiekka, raekuuro, suola).
  (4) Alueet, joilla ilman lämpötila laskee alle –40 °C:n ja nousee yli 70 °C:n;
  (5) Alueet, joilla lumi- ja jääkuormat tai tuulennopeudet ylittävät suurimman sallitun kuormituksen.
  13.16. Laitteessa ja/tai komponentissa olevan sarjanumeron tai tyyppinumeron valvontamerkinnän jne. korvaaminen, poistaminen, muuttaminen, lukukelvottomuus tai tunnistamattomuus;
  13.17. Toimituksen jälkeen ilmenneet viat, jotka johtuvat tavanomaisten kuljetus- tai varastointisääntöjen noudattamatta jättämisestä tai kuljetuksen tai varastoinnin aikana ilmenneistä vioista;
  13.18. Luonnolliset naarmut, tahrat, mekaaninen kuluminen, ruoste, hajoaminen, värimuutokset tai muut muutokset, jotka eivät vaikuta moduulin sähkötehoon tai mekaaniseen lujuuteen rajoittuen visuaalisiin muutoksiin takuuaikana:
  (1) Pintakarheuden vähäinen kasvu;
  (2) Ympäristötekijöistä johtuvat vähäiset runkovauriot;
  (3) Ympäristötekijöistä tai korroosiosta johtuvat merkityksettömät kilven vauriot;
  (4) Ympäristötekijöistä tai korroosiosta johtuvat merkityksettömät kaapelin tai liittimen vauriot;
  (5) Ympäristötekijöistä johtuvat vähäiset vauriot kehyksen kiinnityksessä.
  13.19. Aurinkokennojen (aurinkopaneelien) sävy voi vaihdella hieman, mutta koska tämä ei heikennä komponenttien toimivuutta ja laatua, takuu ei kata sitä.

 14. Takuu päättyy:
  14.1. Toimikauden päättyessä.
  14.2. Jos takuuehtoja (mukaan lukien laitteen käyttö- tai asennusohjeet ja takuun ehdot) ei ole noudatettu asianmukaisesti.
  14.3. Jos tuotteiden tai palvelun 13 kohdassa mainittu seikka havaitaan.

 15. Valmistajan takuu ei sulje pois tai rajoita asiakkaan oikeutta käyttää muita oikeussuojakeinoja.

 16. Takuu ei kata kuljetuskustannuksia, tullimenettelyjä tai muita kustannuksia, jotka liittyvät tuotteen palauttamiseen, korjaamiseen tai uudelleen toimittamiseen, asennus-, poisto- tai uudelleenasennuskustannuksia tai järjestelmän tuotantoon liittyviä tulonmenetyksiä. Edellä mainitut toimet suoritetaan maksua vastaan, ja asiakas maksaa nämä kustannukset.

 17. Toimittaja ei ole millään tavoin vastuussa henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat tuotteesta tai liittyvät siihen mistä tahansa syystä, mukaan lukien tuotteen viat tai käyttö tai asennus. Toimittaja ei missään tapauksessa ole vastuussa välillisistä/seuraavista vahingoista, käytön menetyksestä, menetetystä voitosta, tuotannon menetyksestä tai erityisistä vahingoista. Kokonaisvastuu, joka ilmaistaan korvauksena tai muulla tavoin, ei saa ylittää asiakkaan maksamaa tuotetta koskevan laskun määrää.

 18. Takuu on Viron tasavallan lakien alainen, ja takuuseen liittyvissä riita-asioissa toimivalta on Virossa (lukuun ottamatta erityisiä kuluttajariita-asioita koskevia sääntöjä).

YRITYKSEN OSOITE
Solarstone OÜ
Tallinna tn 58, Viljandi 71018, Viro
Puh: +372 5631 6666

Seuraa meitä
Tietosuojaehdot © Solarstone 2024