Solarstonen takuuehdot

Solarstone OÜ (jäljempänä "Solarstone") myöntää rajoitetun takuun Solarstone-tuotteiden (Solar Full Roof, Solar Tiled Roof ja Solar Carport) ostajille (jäljempänä "asiakas").

Rajoitetun takuun ehdot ovat seuraavat:

1. Rajoitettu tuotetakuu – 10 vuoden korjaus-, vaihto- tai palautusoikeus
Jollei lausekkeessa 3 esitetyistä poikkeuksista ja rajoituksista muuta johdu, Solarstone takaa, että sen aurinkosähkömoduuleissa (jäljempänä 'moduulit'), mukaan lukien tehtaalla koottu lasi, kennot, kalvot, kehykset, sähkökomponentit, liitäntäkotelot, pistokkeet ja johdot, jos sellaisia on, ei ole materiaali- ja valmistusvirheitä tavanomaisissa käyttö- ja toimintaolosuhteissa, normaalissa käytössä, asennuksessa ja kunnossapidossa 10 vuoden aikana loppuasiakkaalle toimituksen päivämäärästä, jonka katsotaan olevan viimeistään 6 kuukauden kuluttua siitä, kun Solarstone on toimittanut ne ensimmäiselle ostajalle (jäljempänä 'takuun alkamispäivä').
Jos moduulissa havaitaan materiaali- tai valmistusvirhe, Solarstone korjaa tai vaihtaa moduulin oman harkintansa mukaan tai hyvittää asiakkaan maksaman ostohinnan edellä mainitun ajan kuluessa vian tyypin mukaan.
Selvennykseksi: "materiaali- tai valmistusvirheet" määritellään IEC 61215:n lausekkeen 7, IEC 61215:n lausekkeen 10.1 ja IEC 61730:n lausekkeen 10.1 mukaisesti visuaalisten vikojen osalta ja IEC 61215:n koko lausekkeen 10 mukaisesti sähköisten ja mekaanisten vikojen osalta. Kuten kaikki erilaisille ympäristöolosuhteille altistuvat materiaalit, myös moduulien komponentit ovat alttiita luonnolliselle heikentymiselle (vanhenemiselle), ja niiden ulkonäkö voi muuttua takuuaikana.
Viallisten moduulien korjaaminen tai vaihtaminen tai ostohinnan palauttaminen ovat ainoat ja yksinomaiset korjaustoimenpiteet, jotka taataan tämän aurinkosähkömoduuleille myönnettävän rajoitetun takuun nojalla, eivätkä ne ulotu pidemmälle kuin tässä määritelty 10 vuoden jakso. Korjaukset suoritetaan suoraan vain loppuasiakkaalle. Tämä aurinkosähkömoduuleja koskeva rajoitettu takuu ei takaa tiettyä tehoa, joka katetaan yksinomaan seuraavassa lausekkeessa 2 ("Rajoitettu huipputehotakuu – rajoitetut korjaustoimenpiteet").

2. Rajoitettu huipputehotakuu – rajoitetut korjaustoimenpiteet
Jollei lausekkeessa 3 mainituista poikkeuksista ja rajoituksista muuta johdu, Solarstone takaa, että minkä tahansa moduulin (moduulien) teho on vähintään 97 % vastaavan moduulin tietolehdessä tai moduulin kilvessä määritellystä nimellisestä huipputehosta vakiotestausolosuhteissa (STC, määritelty seuraavasti: (a) valospektri AM 1,5, (b) säteilytys 1000 W/m² ja (c) kennon lämpötila 25 celsiusastetta suorakulmaisessa säteilytyksessä) ensimmäisen vuoden kuluessa siitä, kun moduuli on toimitettu loppuasiakkaille, jonka katsotaan tapahtuneen viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Solarstone on toimittanut sen ensimmäiselle ostajalle (jäljempänä 'takuun alkamispäivä'), tai että teho laskee enintään 0,7 prosenttia vuodessa nimellisestä huipputehosta. Näin ollen 25. vuoden kuluttua takuun alkamispäivästä moduulit tuottavat edelleen vähintään 80,2 prosenttia tehosta ilmoitetun nimellistehon perusteella. Solarstonen laitoksen tai molempien osapuolten hyväksymän kolmannen osapuolen testauslaitoksen mittaama tehonhäviö, jonka Solarstone (yksinomaisen ja ehdottoman harkintansa mukaan) katsoo johtuvan materiaali- tai valmistusvirheistä, on oikeutettu tämän rajoitetun takuun mukaiseen korvausvaatimukseen aurinkosähkömoduulien osalta. Solarstone korjaa tällaisen tehonmenetyksen joko toimittamalla asiakkaalle lisämoduuleja tehonmenetyksen korvaamiseksi tai korjaamalla tai vaihtamalla vialliset moduulit Solarstonen harkinnan mukaan. Tässä lausekkeessa 2 esitetyt korjaustoimenpiteet ovat ainoat ja yksinomaiset korjaustoimenpiteet, jotka on määritelty kohdassa "Rajoitettu huipputehotakuu – Rajoitetut korjaustoimenpiteet".
Varoitus: Kaikki tässä mainitut tehonmittaukset on suoritettava IEC 60904:n mukaisesti, ja niiden tehonmittauksen epävarmuus on ±3 %.

3. Takuun poissulkeminen ja rajoitukset
A. Kaikki takuuvaatimukset on joka tapauksessa esitettävä tämän rajoitetun takuun lausekkeessa 4 esitettyjen ohjeiden mukaisesti aurinkosähkömoduuleja koskevan rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
B. Aurinkosähkömoduulien rajoitettu takuu ei koske moduuleja, joiden kohdalla:

 • Solarstonen asennus- ja huolto-ohjeita ei ole noudatettu;
 • moduuleja on väärinkäytetty, vahingoitettu, laiminlyöty tai ne ovat joutuneet onnettomuuden kohteeksi;
 • moduuleja on muutettu, purettu, asennettu uudelleen ja/tai niiden
 • asennus tai käyttö ei ole ollut asianmukaista;
 • moduuleille on tehty korjauksia tai muutoksia, jotka on suorittanut henkilö, jota Solarstone ei ole aiemmin valtuuttanut tai hyväksynyt;
 • moduuleja ympäröivät laitteet ovat aiheuttaneet viat;
 • käyttö on tapahtunut epätavallisissa olosuhteissa tai ympäristöissä (kuten korkeissa lämpötiloissa, korkeassa kosteudessa jne.), jotka poikkeavat tuotteen teknisistä tiedoista ja asennusohjeista;
 • moduuleja on käytetty tarkoituksiin, jotka eivät liity aurinkoenergian tuotantoon;
 • moduuleja on liitetty muiden valmistajien aurinkosähkömoduuleihin tai Solarstonen moduuleihin, jotka ovat eri mallia tai joilla on erilaiset tehomäärittelyt, ilman Solarstonen etukäteen antamaa hyväksyntää;
 • moduuleissa on vikoja, jotka ovat ilmenneet kuljetuksen tai varastoinnin aikana tavanomaisten tai Solarstonen määrittelemien kuljetus- tai varastointisääntöjen vastaisesti sen jälkeen, kun moduulit on toimitettu asiakkaalle;
 • moduuleissa on luonnostaan syntyneitä naarmuja, tahroja, mekaanista kulumista, ruostetta, heikentymistä, värimuutoksia tai muita muutoksia, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun Solarstone on lähettänyt tuotteet, ja joilla ei ole vaikutusta moduulin sähköntuotantokykyyn tai mekaaniseen lujuuteen, mutta jotka eivät rajoitu alla mainittuihin visuaalisiin muutoksiin takuuaikana:
  a) pintakarheuden merkityksetön lisääntyminen
  b) ympäristörasituksesta johtuvat ei-merkittävät runkovauriot
  c) liitäntäkotelon ei-merkittävät vauriot, jotka johtuvat ympäristörasituksesta tai korroosiosta
  d) liittimien ja kaapeleiden ei-merkittävät vauriot, jotka johtuvat ympäristörasituksesta tai jotka viittaavat korroosioon g. ympäristöstressin aiheuttamat merkityksettömät vauriot rungon kiinnityksessä.
 • moduulit ovat joutuneet sähkökatkoksen, ylijännitteen, tulvan, tulipalon, vahingossa tapahtuneen rikkoutumisen tai muun tapahtuman kohteeksi, jotka johtuvat luonnonvoimista, ylivoimaisesta esteestä tai muista ennalta arvaamattomista olosuhteista, jotka eivät ole Solarstonen vaikutuspiirissä.

C. Aurinkosähkömoduulien rajoitettu takuu ei kata kuljetusmaksuja, tulliselvitystä tai muita kustannuksia, jotka aiheutuvat moduulien palauttamisesta, korjattujen tai vaihdettujen moduulien uudelleenlähetyksestä, moduulien asennuksesta, poistamisesta tai uudelleenasennuksesta aiheutuvista kustannuksista tai järjestelmän tuottaman tuoton menetyksestä.
D. Takuuvaatimuksia ei hyväksytä, jos moduulien tyyppi- tai sarjanumeroa on muutettu, numero on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi. E. Solarstone ei ole millään tavoin vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai loukkaantumisista tai muista menetyksistä tai loukkaantumisista, jotka johtuvat mistä tahansa syystä, joka johtuu moduuleista tai liittyy niihin, mukaan lukien rajoituksetta moduuleissa olevat viat, sekä käytöstä tai asennuksesta johtuvat syyt. Solarstone ei ole missään tapauksessa vastuussa satunnaisista, välillisistä, käytön estymisestä, voiton menetyksestä, tulojen menetyksestä tai tuotannon menetyksestä syntyneistä vahingoista tai erityisistä vahingoista. Solarstonen mahdollinen kokonaisvastuu vahingonkorvauksista tai muista kuluista ei saa ylittää asiakkaan maksamaa laskutusarvoa kyseisistä moduuleista.

4. Takuusitoumusten täyttäminen
A. Takuuvaatimukset on lähetettävä a) moduulit myyneelle jälleenmyyjälle tai b) moduulit myyneelle valtuutetulle Solarstone-jälleenmyyjälle tai c) suoraan Solarstonelle osoitteeseen: Tallinna tn 58, 71018 Viljandi, Viro (puhelin +372 5631 6666 ja support.tech@solarstone.com, josta asiakkaat saavat virallisen lomakkeen, joka on täytettävä).
B. Takuuvaatimukset on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai kuriiripalvelun välityksellä tai muulla virallisella kirjallisella ja laillisesti pätevällä asiakirjalla. Reklamaatioissa on mainittava viallisen moduulin (viallisten moduulien) mallityyppi ja sarjanumero (molemmat löytyvät moduulin kilvestä), asennuspäivämäärä, asennuspaikka ja -osoite, tarkka kuvaus havaitusta viasta (ja tarvittaessa lisätietoja, jotka voivat auttaa vian analysoinnissa, valokuvia vioittuneista moduuleista, järjestelmän kytkentäkaavio, järjestelmän tietojen seurannasta mahdollisesti saadut tallenteet), ja mukaan on liitettävä jäljennös asiaa koskevasta kauppalaskusta ja ostosopimuksesta, toimituspäivä, sekä mainittava teksti: "Hyväksymme täten lainvalinnan, asiantuntija-arvioijan valinnan ja välimiesmenettelyn valinnan, jotka on esitetty aurinkosähkömoduuleita koskevan rajoitetun takuunne lausekkeessa 6, johon vaatimuksemme perustuu, ja suostumme niihin." Puutteellisia ilmoituksia, jotka eivät täytä lausekkeen 4 kohdan C mukaista ilmoitusten määräaikaa, ei käsitellä.
C. Tämän rajoitetun takuun mukainen vaatimus raukeaa, jos (a) asiakas ei ilmoita Solarstonelle vaatimuksesta kirjallisesti lausekkeen 4 kohdan A mukaisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi takuun nojalla väitetyn vian tai hänen olisi pitänyt havaita se; tai (b) asiakas ei aloita oikeudenkäyntiä tai välimiesmenettelyä kuuden (6) kuukauden kuluessa vaatimuksen asianmukaisesta ilmoittamisesta.
D. Solarstonella on oikeus toimittaa toisen tyyppinen moduuli (tarvittaessa eri ominaisuuksilla) valitun moduulin tilalle, jos kyseistä moduulia ei enää valmisteta takuuvaatimuksen vastaanottohetkellä. E. Moduulin korjaus, vaihto tai lisätoimitus ei uudista eikä pidennä takuuaikaa. F. Solarstonen korvaamista reklamoiduista/viallisista tuotteista tulee Solarstonen omaisuutta. Reklamoitu/viallinen tuote on palautettava tai muulla tavoin hävitettävä Solarstonen ohjeiden mukaisesti ja asiakkaan kustannuksella.

5. Määräysten itsenäisyys
Jos tämän rajoitetun takuun jokin osa, määräys tai lauseke tai sen soveltaminen johonkin henkilöön tai olosuhteeseen katsotaan pätemättömäksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen päätös ei vaikuta kaikkiin muihin tämän rajoitetun takuun osiin, määräyksiin, lausekkeisiin tai sovelluksiin, ja tämän vuoksi tällaiset muut tämän rajoitetun takuun osat, määräykset, lausekkeet tai sovellutukset katsotaan toisistaan itsenäisiksi.

6. Riidat
Solarstonea vastaan ei voida nostaa kanteita, jotka johtuvat tästä aurinkosähköpaneeleiden rajoitetusta takuusta tai liittyvät siihen millään tavalla, muodosta riippumatta yli kuuden (6) kuukauden kuluessa kanteen perusteen syntymisestä.
Solarstone voi tarjota näitä takuuehtoja useilla kielillä asiakkaiden mukavuuden vuoksi. Mikäli erikielisten versioiden välillä on poikkeamia, englanninkielinen versio on ensisijainen. Jos takuuvaatimuksesta syntyy riita, Solarstonen nimeämä ja IECEE:n akkreditoima ensiluokkainen kansainvälinen instituutti osallistuu vaatimuksen arviointiin. Hävinnyt osapuoli vastaa kaikista palkkioista ja kuluista, jollei toisin määrätä. Lopullinen tulkintaoikeus on Solarstonella.

YRITYKSEN OSOITE
Solarstone OÜ
Tallinna tn 58, Viljandi 71018, Viro
Puh: +372 5631 6666; solarstone.com

Seuraa meitä
Tietosuojaehdot © Solarstone 2023