ANDMEKAITSETINGIMUSED

Solarstone OÜ on päikesepaneelide tootmisega tegelev ettevõte.

Oma tegevuse käigus kogume, säilitame ja kasutame teie isikuandmeid eesmärgiga pakkuda teile parimaid tootelahendusi, teenindust ja täita teiega sõlmitud lepinguid. Suhtume isikuandmetesse seaduskuulekalt ja hoolikalt, peame lugu füüsiliste isikute õigusest oma isikuandmete kaitsele.

Käesolevad andmekaitsetingimused laienevad kõigile Solarstone OÜ ja füüsiliste isikute (s.h klientide, tarbijate, koostööpartnerite) vahel Solarstone OÜ poolt toodetavate toodete ja teostatavate tööde ostmiseks tehtavatele pakkumistele ja sõlmitavatele lepingutele (mh müügilepingutele), sealhulgas ka suulistele lepingutele, mis sõlmitakse pakkumuse ja nõustumise vormis. Andmekaitse tingimused on pakkumise ja lepingu lahutamatuks osaks.

 1. Vastutav töötleja

Vastutav töötleja on Solarstone OÜ, registrikood: 12916046, aadress: Tallinna tn 58a, Viljandi, e-post: info@solarstone.com.

 1. Andmesubjektide kategooriad, isikuandmete liikide kirjeldus ja andmete päritolu

Töötleme meie klientide ja koostööpartnerite (füüsilisest isikust koostööpartnerite või juriidilisest isikust koostööpartnerite töötajate) ning töötajate isikuandmeid.

Isikuandmete vastutava töötlejana saame isikuandmed otse kliendilt kui ta kontakteerub meiega sooviga osta Solarstone OÜ tooteid või tellida teenust. Koostööpartneritelt saame isikuandmed otse temalt endalt, kui ta soovib meile materjale müüa või teenust osutada.

Töötleme järgnevaid isikuandmeid:

isiklikud andmed ja kontaktandmed, nt ees- ja perekonnanimi, isikukood, elu-/asukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber;
juriidilisest isikust kliendi kontaktisikute andmed, nt ees- ja perenimi, isikukood, ametinimetus, e-posti aadress, telefoninumber;
makse- ja finantsandmed, nt tasumisel kasutatud makseviis, arvelduskonto number, panga ja pangakaardi andmed, andmed maksekäitumise kohta (ette- ja järelmaks jne);
toodete ostmise ja teenuste kasutamisega seotud andmed, nt toodete kättetoimetamise viis, reklamatsioonid;
suhtlusandmed, näiteks meie veebilehe päringuvormi kaudu sisestatud andmed, e-posti vahendusel kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed, sotsiaalmeedia profiil ja selle vahendusel kogutavad andmed;
IP-aadressi infosüsteemide kasutamisel, infosüsteemi turvalisuse tagamise ja teenuse kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.
võrguidentifikaator, nt „küpsiste“ andmed.
Selgitame, et eelmistes alapunktides 1-5 toodud andmeid saamata, töötlemata ei ole meil võimalik lepingut sõlmida või täita.

Kasutame isikuandmeid, mis on saadud kolmandatelt isikutelt:

riiklikust registrist, äriregistrist, rahvastikuregistrist või muust avalikust allikast või registrist. Kogume ja kasutame neid andmeid näiteks andmete täpsuse kontrollimiseks;
äripartneritelt, kui meil on teie nõusolek või kui see on õigusaktidega lubatud.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

andmesubjekti tuvastamiseks;
lepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja täitmiseks;
lepingueelseteks läbirääkimisteks;
päringute ja taotluste menetlemiseks, sh veebipäringute menetlemiseks;
pretensioonide või garantiinõuete lahendamiseks;
õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks;
raamatupidamis- ja auditeerimiskohustuse täitmiseks;
Solarstone OÜ õigustatud huvides – õigusrikkumiste või kahju vältimiseks;
Töötleme isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest õigusaktide st tulenevate nõuetega.

Teile parima võimaliku teenuse ja hinnapakkumiste pakkumiseks võib olla tarvilik teie isikuandmete edastamine välistele organisatsioonidele, sealhulgas meie teenusepakkujatele ja äripartneritele (sertifitseeritud partnerid). Kõik sellised edastused on kooskõlas andmekaitse üldmäärusega (GDPR) ja neid tehakse ainult siis, kui see on vajalik teile meie teenuste osutamise eesmärgil. Oleme rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada teie isikuandmete kaitse edastamise ajal. Teil on õigus nõuda teavet edastuslepingute ja meetmete kohta, mida oleme võtnud teie isikuandmete kaitse tagamiseks.

 1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Järgime isikuandmete töötlemisel järgmisi põhimõtteid:

(1) seaduslikkus ja õiglus – töötleme isikuandmeid seaduslikult ja õiglaselt ning minimaalses vajalikus mahus.

(2) eesmärgikohasus – töötleme isikuandmeid ainult sel eesmärgil, mille jaoks need on kogutud ja neid ei töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

(3) kvaliteet – isikuandmed on piisavad ja asjakohased ning ei ole ülemäärased andmetöötluse eesmärke arvestades.

(4) õigsus – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud. Tagame, et andmetöötluse eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata.

(5) säilitamine – säilitame isikuandmeid kujul, mis võimaldab meil andmesubjekti tuvastada üksnes seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töötleme. Säilitame isikuandmeid üksnes senikaua kuni see on nõutav kehtiva õiguse või lepingulise kohustuse kohaselt. Tähtaja lõppemisel kustutame isikuandmed.

 1. turvalisus – töötleme isikuandmeid viisil, mis tagab nende turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Rakendame isikuandmete kaitseks ja riskide maandamiseks füüsilisi, tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid. Jälgime riske ja hoiame need mõistlikult kontrolli all.
 1. Isikute õigused seonduvalt isikuandmetega

Füüsilise isikul on tulenevalt andmekaitse üldmäärusest järgmised õigused:

Õigus isikuandmetega tutvuda – õigus teada, milliseid isikuandmeid inimese kohta säilitame ja kuidas neid töötleme.
Õigus isikuandmete parandamisele– õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete paranda
Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta– kui isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel siis on isikul õigus oma nõusolek tagasi võtta.
Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“)– õigus nõuda, et kustutaksime inimese enda isikuandmed. Meil on teatud juhtudel õigus sellest keelduda – kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.
Õigus töötlemise piiramisele– inimesel on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui ta on esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
Õigus esitada vastuväiteid– inimesel on õigus esitada meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, millele vastame mõistliku aja jooksul.
Õigus andmete ülekandmisele– Juhul, kui inimese isikuandmete töötlemine põhineb tema nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on tal õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on meile kui vastutavale töötlejale esitanud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul.
Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs)– juhul, kui oleme inimest teavitanud, et teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa inimest puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju, siis võib inimene nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.
Kaebuse esitamine. Inimesel on õigus esitada meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile aadressil Tatari 39, Tallinn, e-posti aadressil info@aki.ee ja tel 627 4135 (täpsem info aki.ee).
Isikuandmete töötlemisega seonduvad küsimused palume saata meie e-posti aadressile info@solarstone.com.

 1. Isikuandmete konfidentsiaalsus

Hoiame meile teatavaks saanud isikuandmed konfidentsiaalsena. Isikuandmed ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, v.a. kui isik on palunud seda meil teha, kui seadus seda nõuab või lubab, kui isik on andnud selleks eelnevalt nõusoleku või kui isik ei täida Solarstone OÜ ees kohustusi.

Meil on õigus kasutada isikuandmeid oma õiguste kaitseks ja edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses isikuandmeid kolmandatele isikutele (nt kohtule jms).

Kui palume teisel ettevõttel alltöövõtu korras isikuandmeid töödelda, kasutame teenusepakkujat, kes tagab töötlemise vastavuse isikuandmete kaitse üldmäärusega (nt turvameetmed).

Töötleme isikuandmeid reeglina Euroopa Majanduspiirkonnas (EL-i riigid, Norra, Island ja Lichtenstein). Juhul, kui meil on vaja isikuandmeid edastada väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda, siis toimub andmeedastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

 1. Isikuandmete säilitamine

Säilitame isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik meie äritegevuse huvides.

Juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus säilitada andmeid 7 aastat). Lepingu täitmisega ja vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame isikuandmed jäädavalt.

 1. Turvameetmed

Isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks on Solarstone OÜ kehtestanud töötlemisreeglid, organisatsioonilised regulatsioonid ning muud infotehnoloogilised ja füüsilised andmekaitse meetmed. Turvalise isikuandmete töötlemise meetmed laienevad kõigile kasutatavatele infosüsteemidele, inimtegevuse protsessidele, sealhulgas töötajatele, tarnijatele, klientidele ja teenuseosutajatele.

Solarstone OÜ säilitab isikuandmeid minimaalselt vajaliku aja ja tähtaja möödumisel need hävitatakse.

Solarstone OÜ peab kinni EL-s kehtivatest isikuandme kaitset puudutavatest nõuetest ja Eesti sisestest õigusaktidest.

 1. Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsused

Solarstone OÜ ei teosta isikuandmete automatiseeritud töötlemist üldse, sh mille eesmärgiks on isikuandmete automatiseeritud töötlemine, et hinnata, analüüsida ja prognoosida füüsilise isikuga seotud teatavaid isiklikke aspekte, eelkõige selliseid aspekte, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega. Solarstone OÜ ei teosta isikuandmete automatiseeritud töötlemist üldse, sh mille eesmärgiks on hinnata isikuandmeid, et võtta vastu isiku õigusi ja vabadusi piirata võivaid otsuseid.

 1. Küpsised (cookies)

Solarstone OÜ kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies). Need on väikesed tekstifailid, mis saadetakse meie veebilehe külastamise ajal teie arvutisse või nutiseadmesse ja mis laseb meeles pidada teie kasutajaeelistusi. Nende eesmärgiks on pakkuda teile isikupärasemat kasutuskogemust ja mugavamat võrgulehel navigeerimist.

Meie veebilehel püsimiseks annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt käesolevate tingimuste reeglitele.

Kui te pole küpsiste kasutamisega nõus, on teil võimalus oma veebilehitseja seadistada selliselt, et arvuti küpsiseid ei salvestaks. Selleks aktiveerige oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) või küpsiste blokeerimise funktsioon. Erinevad veebilehitsejad pakuvaid erinevaid variante küpsiste haldamiseks. Küpsiste haldamist on põhjalikult selgitanud Andmekaitse Inspektsioon siin: https://www.aki.ee/et/kupsised. Peate arvestama, et küpsistega nõustumata jätmise korral ei saa me tagada, et meie veebilehe kõik funktsioonid teie jaoks täielikult toimivad.

Kasutame küpsiseid üksnes statistiliste andmete kogumiseks meie veebilehe ja rakenduste parandamiseks ning veebilehe kohandatud sisu kuvamiseks. Kasutusstatistika kogumiseks kasutame Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

 1. Andmekaitse tingimused ja muudatused

Andmekaitse tingimused on kättesaadavad Solarstone OÜ kodulehel.

Meie tooteid ja teenuseid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Andmekaitsereeglid aja- ja asjakohastatakse vastavalt andmetöötluses toimuvatele olulistele muutustele.

Isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamisega seonduvad küsimused palume saata e-posti aadressile: info@solarstone.com.

Jälgi meid
Andmekaitsetingimused © Solarstone 2024