KredEx toetus nüüd ka uuele kodule

Avaldatud
17.05.2024
Lugemisaeg
5 min
Kategooria
Uudised
a house with solar full roof and some trees

Soovid 2024 a. taotlusvooru abil päikesekatusele toetust taotleda, kuid nõudeid on palju ja tunned, et vajad abi? Solarstone ajab Sinu eest kõik asjad korda, teeb Sinu eest taotluse ja vastutab, et oleksid toetuse saajate hulgas. Kui Sinu taotlust ei rahuldata, siis tuleme Sulle ise toetusega võrdses summas vastu.

NB! See artikkel kehtis Väikeelamute rekonstrueerimistoetus 2022-2023 (taotlused kuni 30.06.2023) meetmele ja on aegunud.

KredEx rekonstrueerimise toetus aitab väikeelamute omanikel saada kodudele täiesti uus hingamine, nt uue päikesekatuse näol. Toetuse eesmärk on väikeelamute energiatõhususe saavutamine, energiakulude vähendamine ja taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine.

Nüüd saab taotlusvoor märkimisväärse uuenduse, võimaldades riiklikust toetusest tuge leida veelgi enam soovijatel. Taotlusvoor uuenes ametlikult 19.08.2022. Taotlusvoor on avatud kuni 30.11.2022 või kuni toetuse eelarve ammendumiseni. 2021 aasta taotlusvoor läks lukku loetud minutitega.

Meetme uuendus (oktoober 2022): “Anname teada, et toetuse aluseks olev määrus § 18¹ lg 5, mille kohaselt on kohustus esitada väljamakse dokumendid hiljemalt 30.11.2022 a, on muutmisel. Toetuse aluseks olevat määrust § 18¹ lg 5 muudetakse selliselt, et väljamakse esitamise ajaline piirang kaotatakse ja toetuse saajal on võimalik väljamakse dokumente esitada, kui on valmis toetuse määra ulatuses olevaid töid. Väljamakse 30.11.2022 ajalise piirangu kaotamine kohaldub ka juba toetuse eraldamise otsuse saanud toetuse saajatele. Määruse muudatuse jõustumisest anname kohaselt teada.”

Kuigi KredExi toetusmeetmega puutub enamasti kokku ainult korra elus, siis meie kogemus on näidanud, et protsess on tegelikult üpris lihtne. KredExi toetust on kasutanud paljud Solarstone kliendid üle Eesti.

a house with solar full roof and some trees

Olulised uuendused

Edaspidi hakkavad toetust saama ka pärast 2000. aastat ehitatud elamute omanikud

Lähtudes eeskätt strateegilisest suunisest, mille kohaselt peab riigi toetus jõudma võimalikult paljude objektide ja isikuteni, kaotatakse väikeelamu kasutusse võtmise ajaline piirang, st toetuse objektiks on muudatuse kohaselt üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu sõltumata kasutuselevõtu aastast.

Fassaadi rekonstrueerimine ei ole kohustuslik

Kuna eelnõu kohaselt väikeelamu kasutusse võtmise ajaline piirang kaotatakse, siis väikeelamu fassaadi või katuse rekonstrueerimine ei ole kohustuslik juhul, kui väikeelamu kasutusluba on antud 2000. aastal või hiljem. 2000. aastast kasutusse võetud hooned on oluliselt madalama välispiirete soojusjuhtivusega ja ei vaja üldjuhul terviklikku rekonstrueerimist. Kui fassaad või katus on eelnevalt nõuetekohaselt soojustatud, tehtud tööde ümbertegemise kohustus puudub. 

Algul KredEx toetus, seejärel omavahendid

Arvestades tänast turuolukorda väikeelamute rekonstrueerimise osas on väljamaksete ajaline piirang riskantne. Hüppeliselt tõusva nõudluse tõttu võivad kasvada ehituse ja toodete hinnad ning võib toetuse taotlejad tarneaegade ja ooteaegade pikenemise tõttu toetusest ilma jätta. Kuid mitte enam.

Kuna projektide ettevalmistus ja erinevate tööde teostamine on ajakulukas, siis parima võimaliku lahendusena nähakse toetussüsteemi nn ümberpööramist. St kui seni kanti toetatavate tegevustega seotud kulud toetuse saaja poolt kõigepealt omafinantseeringu- ja laenurahast ning seejärel toetusest, siis nüüd toimuks see vastupidiselt – algul toetus, seejärel toetuse saaja omavahendid.

Selline korraldus võiks esialgsel hinnangul maandada täiendavat hinna- ja ajasurve riski toetuse taotlejatele ning võimaldaks toetuse abil ellu viia kõik energiatõhususe parendamisega seotud projektid, millele 19. august 2022 avanevas lisavoorus toetust taotletakse.

Jaotusvõrgu liitumispakkumine on esmatähtis

Päikesekatuse elektrijaotusvõrguga ühendamise tingimuseks on jaotusvõrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine.

Jaotusvõrguettevõtja teeb pakkumise, kui konkreetses alajaamas konkreetsel ajahetkel liitumisvõimsust jagub. Nii on toetuse taotlemine seatud otsesesse sõltuvusse asjaolust, mida taotleja mõjutada ei saa. Muudatuse kohaselt ei kohaldata liitumispakkumise esitamise nõuet juhul, kui selle saamine on taotlejast sõltumatutel põhjustel võimatu.

Off-grid lahendus säilitab sõltumatuse

Kui taotleja jaotusvõrguga liituda ei soovi siis liitumispakkumise esitamise kohustust samuti ei ole. Taotleja, kel puudub soov taastuvenergia tootmisseadme elektri jaotusvõrguga ühendamiseks, peab seda kinnitama taotluse vormil. Kinnituse olemasolul puudub toetuse andjal vajadus asjakohase liitumispakkumise osas taotlejalt täiendava info küsimiseks.

Tasub märkida, et see otsus ei pea jääma lõplikuks. Peale toetuse saamist on endiselt võimalik isiklikku tootmisjaama uuendada ühendades see jaotusvõrguga. See asjaolu võib muutuda oluliseks juhul, kui liitumispakkumise saamine venib toetusmeetme ajaraamidest välja.

Väljamakse taotluse esitamise tähtaeg on 30.11.2022 ning selleks ajaks peavad toetuse osakaalule vastavad tegevused olema ellu viidud. Ülejäänud mahus tööde teostamiseks on aega kuni 12 kuud arvates toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Abikõlblik kulu, ehk mida veel võimaldab KredEx toetus?

Päikesepaneelide soetamise kulu on abikõlblik kui selle inverteri väljundvõimsus on kuni 15 kilovatti. Ehk kui varasemate meetmetega on toetusmääraga uuendatud ainult maja, siis tänase toetusmeetme alla kuulub ka kõrvalhoone katus, grillnurga katus või isegi rattamaja. Tingimusel, et katus toodab päikesepaneelidega elektrit.

Toetusest lähemalt

Päikesekatusega seotud

Päikesepaneelide soetamise ning paidaldamisega seotud maksimaalne toetus taotleja kohta on kuni 30% või 20,000 eurot.

Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid ja tehakse vajadusel lisaks katuse/fassaadi erisusele muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot.

Kui katust vahetada siis Solarstone nutikas 2in1 süsteem võimaldab säästa materjali- ning ehituskuludelt.

Terviklik rekonstrueerimine

Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta:

 • Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30% ja 20 000 eurot

 • Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, Kambja vallas ja Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 30 000 eurot

 • kahes eelnevas punktis nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50% ja 40 000 eurot

Muu

Üksikute tööde puhul on toetuse määr 20% abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta.

Siseviimistluse taastamisega seotud kulu on abikõlblik kuni 5% ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2000 eurot ja muul juhul mitte enam kui 1000 eurot.

Praktiline juhend

Ettevalmistus

 • Konsulteeri Solarstone müügiesindajaga optimaalse suurusega päikesekatuse valikul. Soovi korral ka salvestuslahenduse valikul.

 • Telli ehitusseadustikust tuleneva kohustuse korral plaanitavatele töödele ehitusprojekt. Solarstone päikesekatuse valikul aitame projekti koostamisel. Katusevahetuse korral päikesekatuse vastu on projekti olemasolu kohustuslik.

 • Võta päikesepaneelide rajamise korral liitumispakkumine. Kui valida Solarstone’i lahendus, aitame täita liitumistaotluse tehnilise poolega. Taotluse menetlemise aeg on hinnanguliselt 30-60 päeva ja positiivne vastus on eeldus KredExisse taotluse esitamiseks. Liitumispakkumine pole vajalik off-grid lahenduse puhul.

 • Võta vähemalt kolm hinnapakkumust. Ehitisintegreeritud lahenduste pakkujaid ei ole turul palju. Ka pakkuja pakkumisest loobumise teade on KredExile sobiv.

 • Täida energiatarbimise andmete esitamise vorm.

 • Täida taotlus ja allkirjasta. 

Mis edasi?

 • Esita taotlus

  • Taotluse esitamisel pea meeles, et toetuse väljamakseks tuleb maksetaotlus esitada hiljemalt 30.11.2022 (või kuni eelarve ammendumiseni). Selleks ajaks peavad olema aktiga vastu võetud tegevused mahus, mis vastavad toetuse osakaalule! (TINGIMUS ON MUUTMISEL!)

 • Toetuse väljamakse

  • Toetuse makse tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele.

  • Toetuse saaja peab KredExile esitama kulude tekkimist tõendavad dokumendid.

 • Hilisem aruandlus

  • Toetuse saaja on kohustatud esitama aruande 30 tööpäeva jooksul pärast tööde teostamist ja taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtajast.

kredex logo

Loe lähemalt KredEx tingimuste kohta ning esita taotlus: https://kredex.ee/et/majaduueks

Vaata lisaks

Seotud artiklid

Abi

Kas sul tekkis mõni küsimus?

Vastame meeleldi kõigile küsimustele, olgu selleks siis väiksemate pereliikmete mure jõuluvana ohutuse pärast või midagi muud. Lisateavet leiad meie KKK lehelt. Kui meie päikesekatused või varjualused tekitavad täiendavaid küsimusi, siis võid julgelt meiega ühendust võtta.

Jälgi meid
Andmekaitsetingimused © Solarstone 2024