Solarstone'i garantiitingimused

Solarstone OÜ (edaspidi: Solarstone) annab Solarstone’i toodete (Solar Full Roof, Solar Tiled Roof ja Solar Carport) ostjatele (edaspidi: klient) piiratud garantii.

Piiratud garantii tingimused on järgmised.

1. Piiratud tootegarantii – 10-aastane remondi-, asendamis- või tagasimaksegarantii
Arvestades nende garantiitingimuste punktis 3 toodud erandeid ja piiranguid, garanteerib Solarstone, et nende päikesemoodulid (edaspidi: moodulid), sealhulgas tehases kokku pandud klaas, elemendid, kiled, raam, elektrilised komponendid, ühenduskarbid, pistikud ja juhtmed, kui olemas, ei sisalda materjali- ja tootmispuudusi nende tavapärasel rakendamisel, töötingimustel, kasutamisel, paigaldamisel ja hooldamisel 10 aasta jooksul alates lõppklientidele tarnimise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui 6 kuud pärast tarnimist Solarstone'ilt esmaostjale (edaspidi: garantii alguskuupäev).
Kui leitakse, et moodulil esinevad materjali- või tootmispuudused, siis Solarstone vastavalt enda äranägemisele parandab või asendab mooduli või tagastab puuduliku mooduli kliendi poolt tasutud ostuhinna eespool nimetatud perioodi jooksul vastavalt puuduse tüübile.
Selguse huvides: „materjali- või tootmispuudused“ on visuaalsete puuduste puhul määratletud standardi IEC 61215 punktis 7, standardi IEC 61215 punktis 10.1 ja standardi IEC 61730 punktis 10.1 ning elektriliste ja mehaaniliste puuduste puhul standardi IEC 61215 kogu punktis 10. Nagu kõik materjalid, mis puutuvad kokku erinevate keskkonnatingimustega, mõjub moodulite komponentidele loomulik degradeerumine (vananemine) ja nende välimus võib garantiiaja jooksul muutuda.
Puudulike moodulite parandamise või asendamise või ostuhinna tagastamise võimalused on ainsad õiguskaitsevahendid, mis on tagatud selle päikesemoodulite piiratud garantiiga ja ei kehti kauem kui nendes tingimustes sätestatud 10-aastane periood. Õiguskaitsevahendeid teostatakse ainult vahetult lõppkliendile. See päikesemoodulite piiratud garantii ei taga konkreetset väljundvõimsust, mida käsitletakse ainult allpool punktis 2 („Piiratud tippvõimsuse garantii – piiratud õiguskaitsevahend“).

2. Piiratud tippvõimsuse garantii – piiratud õiguskaitsevahend
Arvestades nende garantiitingimuste punktis 3 toodud erandeid ja piiranguid, garanteerib Solarstone, et mis tahes mooduli(te) väljundvõimsus on vähemalt 97% nominaalsest tippvõimsusest, mis on täpsustatud vastaval andmelehel või mooduli märgisel standardsetes katsetingimustes (STC, määratletud järgmiselt: a) valgusspekter AM 1,5, b) kiirgus 1000 W/m2 ja c) elemenditemperatuur 25 °C kiirguses täisnurga all) esimese aasta jooksul alates lõppklientidele tarnimise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui 6 kuud pärast tarnimist Solarstone'ilt esmaostjale (edaspidi: garantii alguskuupäev)) või väljundvõimsus väheneb mitte rohkem kui 0,7% aastas nominaalsest tippvõimsusest. Seetõttu on moodulite tootmise väljundvõimsus kahekümne viienda aasta lõpus alates garantii alguskuupäevast endiselt vähemalt 80,2% deklareeritud nominaalsest võimsusest. Eespool nimetatud võimsuse vähenemine, mida on mõõtnud Solarstone’i rajatis või mõlema poole tunnustatud kolmandast isikust katseinstituut, mille puhul on Solarstone (oma ainuisikulisel ja absoluutsel äranägemisel) otsustanud, et see on tingitud materjali- või tootmispuudusest, on nõude esitamise aluseks tulenevalt sellest päikesemoodulite piiratud garantiist. Solarstone heastab sellise võimsuse vähenemise, pakkudes kliendile täiendavaid mooduleid, et kompenseerida võimsuse vähenemist, või parandades või asendades puudulikud moodulid vastavalt Solarstone’i äranägemisele. Punktis 2 sätestatud õiguskaitsevahendid on ainsad õiguskaitsevahendid, mis on ette nähtud sätte „Piiratud tippvõimsuse garantii – piiratud õiguskaitsevahend“ raames.
Tähelepanu! Kõik siin nimetatud võimsuse mõõtmised tuleb läbi viia vastavalt standardile IEC 60904 ja nende suhtes kohaldatakse võimsuse mõõtemääramatust ±3%.

3. Garantii välistused ja piirangud
A. Kõik garantiinõuded tuleb alati esitada kehtiva garantiiaja jooksul vastavalt päikesemoodulite piiratud garantii punktis 4 kirjeldatud juhistele.
B. Päikesemoodulite piiratud garantii ei kehti moodulitele, kui:

 • nendega seoses ei ole järgitud Solarstone’i paigaldus- ja hooldusjuhendeid;
 • neid on väärkasutatud, kuritarvitatud, hooletusse jäetud või on nendega seoses juhtunud õnnetus;
 • neid on muudetud, demonteeritud, uuesti paigaldatud ja/või valesti paigaldatud või kasutatud;
 • neid on remonditud või muudetud isikute poolt, keda Solarstone ei ole eelnevalt volitanud või heaks kiitnud;
 • neil on olnud rikked, mis on põhjustatud mooduli ümbritsevatest seadmetest;
 • neid on kasutatud ebatavalistes tingimustes või keskkonnas (nt kõrge temperatuur, kõrge õhuniiskus jne), mis kalduvad kõrvale toote spetsifikatsioonidest ja paigaldusjuhendist;
 • neid on kasutatud eesmärkidel, mis ei ole seotud päikeseenergia tootmisega;
 • need on ilma Solarstone’i eelneva nõusolekuta ühendatud mis tahes teise tootja päikesemoodulitega või Solarstone’i moodulitega, mis ei kuulu sama mudeli alla või millel on teistsugused võimsuse näitajad.
 • neile on tekkinud puudused tavapäraseid transpordi- või ladustamiseeskirju või Solarstone’i poolt määratud eeskirju rikkuva transportimise või ladustamise käigus, pärast moodulite tarnimist kliendile;
 • neile on tekkinud pärast tarnimist Solarstone’i poolt loomulikud kriimustused, plekid, mehaaniline kulumine, rooste, lagunemine, värvimuutus või muud muutused, mis ei mõjuta mooduli elektritootmise võimsust ega mehaanilist tugevust, mis ei piirdu allpool toodud visuaalse muutmisega vastava garantiiaja jooksul:
  a) pinna kareduse mitteoluline suurenemine;
  b) ebaoluline raamikahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite tõttu;
  c) kilbi mitteoluline kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite või korrosiooni ilmingute tõttu;
  d) ühenduste ja kaablite mitteoluline kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite või korrosiooni ilmingute tõttu; e) raami kinnituse mitteoluline kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite tõttu.
 • Neid mõjutavad elektrikatkestused, üleujutused, tulekahjud, juhuslik purunemine või muud loodusjõust, vääramatust jõust või muudest ettenägematutest asjaoludest põhjustatud sündmused, mida Solarstone ei saa mõjutada.

C. Päikesemoodulite piiratud garantii ei kata transpordikulusid, tolliprotseduure ega muid moodulite tagastamise, parandatud või asendatud moodulite uuesti tarnimisega seotud kulusid, moodulite paigaldamise, eemaldamise või uuesti paigaldamisega seotud kulusid ega süsteemi tootmisega seotud saamata jäänud tulu.
D. Garantiinõudeid ei täideta, kui moodulite tüübi- või seerianumbrit on muudetud, see on eemaldatud või loetamatuks muudetud. E. Solarstone ei vastuta mingil moel isikutele või varale tekitatud kahju eest ega muu isiku- või varakahju eest, mis tuleneb moodulitest tulenevatest või nendega seotud mis tahes põhjustest, sealhulgas ka moodulite puudustest või kasutamisest või paigaldamisest. Solarstone ei vastuta mitte mingil juhul kõrvalkahju, kaudse kahju, kasutuskõlbmatuks muutumise, saamata jäänud kasumi, saamata jäänud tulu, tootmiskao või erikahjude eest. Solarstone’i koguvastutus, mis väljendub kahjuhüvitises või muul viisil, ei ületa asjasse puutuvate moodulite arve väärtust, mille klient on tasunud.

4. Garantiitööde nõudmine
A. Garantiinõuded tuleb saata a) moodulid müünud edasimüüjale või b) moodulid müünud Solarstone’i volitatud edasimüüjale või c) otse Solarstone’ile aadressil: Tallinna tn 58, 71018 Viljandi, Eesti (telefon +372 5631 6666 ja support.tech@solarstone.com, kust kliendid saavad ametliku nõudevormi, mis tuleb täita.)
B. Garantiinõuded tuleb saata tähitud kirjaga või kulleriga või muu ametliku kirjaliku ja juriidilise kehtiva dokumendiga. Nõuded peavad sisaldama mooduli mudeli tüüpi ja puuduliku/puudulike mooduli(te) seerianumbrit (mõlemad on esitatud mooduli märgisel), paigaldamise kuupäeva, paigaldamise asukohta ja aadressi, täheldatud puuduse täpset kirjeldust ja (vajaduse korral puuduse analüüsimisele kaasaaitavat lisateavet, vigastatud moodulite fotosid, süsteemi elektriskeemi, kõiki süsteemi andmete jälgimise andmeid), millele on lisatud vastava arve ja ostulepingu koopia, tarnekuupäev ning milles peab olema märgitud: „Käesolevaga nõustume õiguse valikuga, eksperthindaja valikuga ja vahekohtu valikuga, nagu on sätestatud teie päikesemoodulite piiratud garantii punktis 6, millel meie nõue põhineb.“ Mittetäielikke nõudeid, mis ei vasta punkti 4 alapunktis C toodud teavitamistähtajale, ei menetleta.
C. Selle piiratud garantii alusel esitatud mis tahes nõue kaotab kehtivuse, kui a) klient ei teavita Solarstone’i sellisest nõudest kirjalikult vastavalt punkti 4 alapunktile A kolmekümne (30) päeva jooksul pärast garantiist tuleneva nõude aluseks oleva puuduse avastamist või pärast seda, kui klient oleks pidanud selle avastama; või b) klient ei algata kohtu- või vahekohtumenetlust kuue (6) kuu jooksul pärast nõudest nõuetekohast teatamist.
D. Solarstone’il on õigus tarnida teist tüüpi moodul (vajaduse korral selline, millel on teistsugused omadused), et asendada nõude aluseks olev moodul, kui seda garantiinõude saamise ajal enam ei toodeta. E. Mooduli remont, asendamine või täiendav tarne ei uuenda ega pikenda garantiiaega. F. Iga nõude aluseks olev / puudulik toode, mille Solarstone on asendanud, läheb Solarstone’i omandisse. Nõude aluseks olev / puudulik toode tagastatakse või utiliseeritakse muul viisil vastavalt Solarstone’i juhistele ja kliendi kulul.

5. Sätete kehtivus
Kui selle päikesemoodulite piiratud garantii osa, säte või punkt või kohaldamine mis tahes isiku või asjaolu suhtes tunnistatakse kehtetuks, tühiseks või rakendamatuks, ei mõjuta see päikesemoodulite piiratud garantii muid osi, sätteid, punkte või kohaldamist ning sellel eesmärgil loetakse päikesemoodulite piiratud garantii selline osa, säte või punkt või kohaldamine ülejäänutest eraldatavaks.

6. Vaidlused
Ühtegi nõuet, olenemata selle vormist, mis tuleneb sellest päikesemoodulite piiratud garantiist või on sellega mingil viisil seotud, ei tohi Solarstone’i vastu esitada rohkem kui kuus (6) kuud pärast nõude tekkimise alust.
Solarstone võib klientidele mugavuse huvides esitada need garantiitingimused mitmes keeles. Kõrvalekallete korral on ülimuslik ingliskeelne versioon. Garantiinõudega seotud vaidluse korral kaasatakse nõude üle otsustamisse Solarstone’i määratud ja IECEE akrediteeritud kõrgeima klassi rahvusvaheline instituut. Kõik tasud ja kulud kannab kaotanud pool, välja arvatud juhul, kui neid on teisiti määratud. Lõplik tõlgendamisõigus on Solarstone’il.

JURIIDILINE AADRESS
Solarstone OÜ
Tallinna tn 58, Viljandi 71018, Eesti
Tel: +372 5631 6666; solarstone.com

Jälgi meid
Andmekaitsetingimused © Solarstone 2023