Solarstone'i garantiitingimused

 1. Käesolevad garantiitingimused (edaspidi „Tingimused“) kehtivad OÜ Solarstone (edaspidi „Solarstone“), registrikood 12916046 ja ostja (edaspidi „Klient“) vahel Solarstone'i kaupade ja teenuste ostmisel tekkivates õigussuhetes.

 2. Solarstone´i poolt antav garantii kohaldub Solarstone´i enda poolt toodetud esemetele 10 aastat ja Solarstone poolt teostatud paigaldus töödele 2 aastat.

 3. Lisaks punktis 2 toodule vahendab Solarstone tema poolt müüdavatele toodetele tootja garantiid. Teiste tootjate garantii vahendamine tähendab otseselt vahendamist ja sellega ei võta Solarstone endale müügigarantii kohustust. Solarstone vahendab päikesepaneelide, inverteri, optimeerija, muude seadmete ja teiste tootjate poolt toodetud päikesepaneelide garantiid, mille puhul tuleb arvestada, et:
  3.1. inverterile ja päikesepaneelidele kehtib garantii vastavalt tootja poolsetele tingimustele, mis on üldiselt, kuid mitte alati 2-10 aastat;
  3.2. päikesepaneelidele kehtib maksimaalse tootlikkuse ja maksimaalse võimsuse garantii vastavalt tootja poolt väljastatud tingimustele (data sheet), mis on üldiselt, kuid mitte alati 20-30 aastat.

 4. Garantii aeg esemetele ja maksimaalse võimsuse garantii hakkab kehtima alates päevast, mil Klient ostab toote(d) ja tooted on Kliendile üle antud. Juhul kui Klient ei võta tooteid vastu enam kui 3 kuud alates toote ostmisest ja tooted on Solarstone'i laos hoiustatud Klient vastuvõtuviivituse tõttu, siis hakkavad garantii aeg toodetele ja maksimaalse võimsuse garantii kehtima 3 kuud pärast toodete ostmist.

 5. Solarstone'i poolt teostatud paigaldustööle kehtib garantii 2 aastat alates tööde vastuvõtmise päevast või päevast, mil seaduse järgi lähevad tööd Kliendile üle. Kliendil on võimalik tellida paigaldustöödele pikendatud garantii kuni viis (5) aastat. Solarstone osutab paigaldusteenust Eestis.

 6. Tootja garantiis tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Kliendil pöörduda Solarstone'i poole. Kliendil on õigus garantiinõudest teavitada Solarstone'i 30 päeva jooksul alates nõude aluse tekkest või ajast, mil mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt Klient pidi puuduse avastama.

 7. Garantii kehtivuse kontrolliks tuleb Kliendil esitada Solarstone'ile originaaldokumendid: müügiarve, leping, arve selle tasumist tõendav dokument.

 8. Garantiinõue tuleb esitada Solarstone'i veebilehel või e-kirja teel ja see peab sisaldama järgmist: toote asukoha aadress, toote nimetus, seeria number (võimalusel), võimalikult täpne kirjeldus puudusest (ja võimaluse korral täiendav info, mis võiks olla vajalik puuduse analüüsiks, fotod kahjustunud tootest, diagramm), süsteemist nähtuv informatsioon, koopia arvest ja müügilepingust, maksekinnitus ja tarnekuupäev.

 9. Garantiinõude saamise järgselt teostab Solarstone asjaolude kontrolli, sh on Klient kohustatud tegema koostööd asjaolude väljaselgitamisel.

 10. Pooled teadvustavad, et kauba tunnused/parameetrid (sh efektiivsus, elektrienergia tootlikkus, tööiga) sõltuvad välistest asjaoludest, mille hulka kuuluvad mh (kuid mitte ainult) katuse kaldenurk, ilmastikutingimused, temperatuur, niiskus jne.

 11. Tootja (sh Solarstone kui tootja) poolt antud garantii hõlmab selliseid seadme puudusi, mis ei ole ilmnenud või tekkinud Kliendist või kolmandast isikust tingitud või tootjast sõltumatutest asjaoludest ja mis ilmnevad tootja garantii tähtaja jooksul. Solarstone'il ei ole p-s 2 sätestatud ja tootjal ei ole p-s 4 sätestatud garantii kohustust juhul, kui seadmed või nende paigaldamiseks tehtud töö on kahjustunud Kliendi või kolmandate isikute poolsete tegude tõttu või muudel põhjustel, mis ei olene tootja või Solarstone'i tahtest või kontrollist, sealhulgas tahtlikud või ettevaatamatud elektrilised või mehhaanilised vigastused, välgust või elektrivõrgu tingitud ülepingest jms.

 12. Tootja garantii ajal kõrvaldatakse defektsel esemel esinevad tootjapoolsed vead garantiikorras tootja kulul. Parandamise võimatuse või ebaotstarbekuse korral seade asendatakse või hüvitatakse tootja poolt. Päikesepaneelide tootlikkuse garantiijuhtumi korral on tootjal õigus toode parandada, tarnida lisatooteid või pakkuda hüvitist, mille suuruse määrab tootja (ei hõlma saamatu jäänud tulu). Kauba parandamine või asendamine ei pikenda kehtivat garantiiaega, s.o kohaldub algne garantiiaeg.

 13. Solarstone'i poolt antav või vahendatud garantii ei hõlma kaubal või teenusel ilmnenud puudusi, kui puudused on ilmnenud või tekkinud Kliendist või kolmandast isikust tingitud asjaoludel või muudel põhjustel, mis ei olene tootja või Solarstone'i tahtest või kontrollist, kuid mitte ainult:
  13.1. Solarstone päikeseelektrijaama ja toodete kasutusjuhendites ning kaasnevates dokumentides, paigaldusjuhendis või kasutusjuhendis toodud juhiste eiramisest;
  13.2. Solarstone päikeseelektrijaama või selle elemendid on paigaldanud isik, kellel puudub elektritööde ja/või ehitustööde teostamiseks vajalik registreering ja kutsetunnistus, vajalik väljaõpe BIPV paigaldamiseks ja Solarstone´i poolne kirjalik kinnitus/luba;
  13.3. Kliendi poolt üle antud tööfrondi poolt tingitud vigadest, sh ehitise projekteerimisvigadest või kuni Solarstone'ile üle antud tööfrondini toimunud ehitusvigadest (sh nii ehitustööde kui ka valitud ehitusmaterjalide vigadest);
  13.4. katustele, mille kaldenurk on alla 18°. Solarstone on informeerinud Ostjat, et Solarstone ei anna alla 18° kaldenurgaga katuste paigaldustöödele ja katusekatte materjalidele, välja arvatud kui Kliendi poolt Solarstone'ile üleantud tööfront vastab Solarstone'i paigaldustööde spetsiifilistele juhistele ja Solarstone on kliendile eraldi kirjalikult kinnitanud garantii kehtivust pärast üle mineva tööfrondi kontrollimist.
  13.5. rikutud on keeldu päikesekatusel kõndida, astuda ilma Solarstone'i kirjaliku loata. Päikesekatusel on keelatud astumine, kõndimine isikute poolt, kes ei ole katuse hooldamiseks vajalikku väljaõpet saanud ja ei ole Solarstone´i poolt hooldustööde teostamiseks kirjalikku nõusolekut saanud (sh Klient ise);
  13.6. välistest põhjustest ja süülisest tegevusest;
  13.7. kauba valest või mittesihipärasest kasutamisest (sh kasutus, mis ei ole seotud päikesest elektrienergia tootmisega);
  13.8. ekspluatatsiooni käigus toote normaalne kulumine;
  13.9. Päikeseelektrijaama või selle osade paigaldamine ja/või konfigureerimine ja/või muutmine, remont, remondi katsed isiku poolt, kellel ei ole nõutavat kvalifikatsiooni, sealhulgas elektri- ja/või ehitustööde kvalifikatsiooni, BIPV paigalduse väljaõpet ja Solarstone'i kirjalikku luba;
  13.10. Solarstone'i päikeseelektrijaama päikesepaneelid on ühendatud mõne teise tootja paneelidega või mõne teise Solarstone paneeli mudeliga (sh erineva parameetriga) ilma Solarstone'i eelneva kirjaliku nõusolekuta;
  13.11. Päikeseelektrijaama korralise hoolduse tegemata jätmine vastavalt Solarstone kasutus/hooldusjuhendile ja selles ettenähtud regulaarsusega. Kui Solarstone kasutus/hooldusjuhendis ei ole ettenähtud sagedasemat hooldust, siis garantii lõpeb, kui Kliendil on teostamata vähemalt korra 5 aasta jooksul päikeseelektrijaama hooldus Solarstone'i või tema poolt kirjalikult kinnitatud koostööpartneri kaudu. Regulaarne hooldus on Ostjale tasuline (vastavalt hoolduse ajal kehtivale hinnakirjale).
  13.12. puudulikust hooldusest (sh kaubaga kaasas olevas dokumendis ettenähtud perioodilise hoolduse tegemata jätmisest), hooldamisest või töötlemisest ainetega, mis on keelatud (sh hapet või leelist sisaldavate ainetega), valedest töövõtetest paigaldusel, mida ei ole teinud Solarstone, valest kasutamisest või muust paigaldusjuhendis või kasutusjuhendis keelatud tegevusest/tegevusetusest;
  13.13. elektrikatkestusest ja -riketest, põhivõrgust tingitud vigadest, äikesest, üleujutusest, lainetest, maavärinast, tulekahjust, juhuslikkust rikkest või muust asjaolust, mis ei sõltu Solarstone'ist;
  13.14. muudest teguritest põhjustatud vigadest, mille üle on Solarstone'il puudunud kontroll, nagu näiteks (kuid mitte ainult) mehaanilisest vigastusest (sh kukkumine, põrutus, löök, raputus, mustus), tugikonstruktsioonide või pinnase nihked, deformatsioon, vibratsioon, transportija poolt põhjustatud mehaanilised vigastused, ebatavalised ilmastikuolud, muu vääramatu jõud, tulekahju, üleujutus, massiline korratus, epideemia, embargo, või muud analoogsed ootamatud sündmused jne;
  13.15. päikeseelektrijaama või selle osade paigaldamine või käitamine järgmistes kohtades, kus on arusaadav oht nende kahjustumiseks, sealhulgas (kuid mitte ainult):
  (1) asukohad, kus on keskmine tõenäosus päikeseelektrijaama või selle osade kokkupuuteks söövitavate või muul viisil kahjustava toimega ainetega (sool, happelised või aluselised ained jne) või tuleohtlike ainetega;
  (2) asukohad, kus päikeseelektrijaama või selle osade läheduses on tuleohtlike gaase tekitavad või koguvad seadmed või esemed;
  (3) asukohtades, kus esineb liigset õhusaastet, keemiliselt aktiivseid aineid (aure, happevihma, tahma), tolmu, liiva, rahet, soola.
  (4) piirkondades, kus õhutemperatuur langeb alla -40°C ja tõuseb üle 70 °C;
  (5) piirkondades, kus lume- ja jäämahud või tuuletugevus ületab maksimaalset lubatud koormust.
  13.16. seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise vms, vahetamise, eemaldamise, muutmise, loetamatuse või tuvastamatuse korral;
  13.17. kauba viga on ilmnenud kauba transpordi või ladustamise ajal, või pärast kauba transporti transpordi või ladustamise reeglite ja standardite rikkumise tõttu;
  13.18. kaubale on tekkinud pärast tarnimist loomulikud kriimustused, plekid, mehaaniline kulumine, rooste, lagunemine, värvimuutus või muud muutused, mis ei mõjuta mooduli elektritootmise võimsust ega mehaanilist tugevust, mis ei piirdu allpool toodud visuaalse muutmisega vastava garantiiaja jooksul:
  (a) pinna kareduse mitteoluline suurenemine;
  (b) ebaoluline raami kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite tõttu;
  (c) kilbi mitteoluline kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite või korrosiooni ilmingute tõttu;
  (d) ühenduste ja kaablite mitteoluline kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite või korrosiooni ilmingute tõttu;
  (e) raami kinnituse mitteoluline kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite tõttu.
  13.19. Fotoelementide (päikesepaneelide) tonaalsus võib omavahel väiksel määral erineda, kuid see ei vähenda detailide kasutusotstarvet ja kvaliteeti ning ei kuulu seega garantii alla.

 14. Garantii lõpeb:
  14.1. tähtaja möödumisel;
  14.2. garantiid täpsustavate tingimuste (sh seadme kasutus- või paigaldusjuhendis ja garantiis sätestatud tingimuste) nõuetekohase täitmata jätmise korral;
  14.3. kui tuvastatakse kaubal või teenusel p-s 13 nimetatud asjaolu.

 15. Tootja garantii ei välista ega piira Kliendi õigust kasutada muid seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

 16. Garantii ei kata defektse toote transpordikulusid (sh tootmis- või mõõtmisüksusesse), tolliprotseduure ega muid toote tagastamise, parandamise või uuesti kohaletoimetamisega seotud kulusid, paigalduse, eemaldamis- või uuesti paigaldamisega seotud kulusid, süsteemi tootmisega seotud saamata jäänud tulu ega muid kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu. Eelmises lauses käsitletu toimub tasu eest ja see kulu tuleb Kliendil ise kanda.16

 17. Solarstone ei vastuta ühelgi viisil isikutele või varale tekitatud kahjude või muude isiku- või varakahjude eest, mis tulenevad tootest või tootmisjaamast, või on sellega seotud mis tahes põhjusel. Solarstone ei vastuta mitte mingil juhul kaudsete kahjude, saamata jäänud tulu, tootmise katkemisega seotud kahju ega muude kahjude eest. Koguvastutus, väljendatuna hüvitises või muul viisil, ei ületada toote eest väljastatud arve summat, mille Klient on tasunud.

 18. Garantiile kohalduvad Eesti Vabariigi õigusaktid ja garantii vaidluste kohtualluvus on Eestis (v.a tarbijavaidluste erisuste korral).

JURIIDILINE AADRESS
Solarstone OÜ
Tallinna tn 58, Viljandi 71018, Eesti
Tel: +372 5631 6666

Jälgi meid
Andmekaitsetingimused © Solarstone 2024