Solarstone'i garantiitingimused

 1. Käesolevad garantiitingimused (edaspidi „Tingimused“) kehtivad OÜ Solarstone (edaspidi „Solarstone“), registrikood 12916046 ja ostja (edaspidi „Klient“) vahel Solarstone'i kaupade ja teenuste ostmisel tekkivates õigussuhetes.

 2. Töövõtja poolt antav garantii kohaldub üksnes Töövõtja enda poolt toodetud esemetele või teostatud paigaldustöödele.

 3. Lisaks punktis 2. toodule vahendab Töövõtja tema poolt müüdavatele toodetele tootja garantiid. Teiste tootjate garantii vahendamine tähendab otseselt vahendamist ja sellega ei võta Töövõtja endale müügigarantii kohustust. Töövõtja vahendab päikesepaneelide, inverteri, optimeerija, muude seadmete ja teiste tootjate poolt toodetud päikesepaneelide garantiid, mille puhul tuleb arvestada, et:
  3.1 inverterile ja päikesepaneelidele kehtib garantii 10 aastat, vastavalt tootjapoolsetele tingimustele;
  3.2 päikesepaneelidele kehtib maksimaalse tootlikkuse ja maksimaalse võimsuse garantii vastavalt tootja poolt väljastatud tingimustele (data sheet), mis on üldiselt, kuid mitte alati 25 aastat.

 4. Garantii aeg esemetele ja maksimaalse võimsuse garantii hakkab kehtima alates päevast, mil Tellija ostab toote(d).

 5. OÜ Solarstone poolt teostatud toodete paigaldusele kehtib garantii 2 aastat alates tööde vastuvõtmise päevast või päevast, mil seaduse järgi lähevad tööd Tellijale üle. Solarstone osutab paigaldusteenust Eestis.

 6. Tootja garantiis tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Tellijal pöörduda Solarstone poole. Tellijal on õigus garantiinõudest teavitada Solarstone 30 päeva jooksul alates nõude aluse tekkest või ajast, mil mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt Tellija pidi puuduse avastama.

 7. Garantii kehtivuse kontrolliks tuleb Tellijal esitada Solarstonele originaaldokumendid: müügiarve, leping, arve selle tasumist tõendav dokument.

 8. Garantiinõue tuleb esitada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja see peab sisaldama järgmist: toote asukoha aadress, toote nimetus, seeria number (võimalusel), võimalikult täpne kirjeldus puudusest (ja võimaluse korral täiendav info, mis võiks olla vajalik puuduse analüüsiks, fotod kahjustunud paneelidest, diagramm), süsteemist nähtuv informatsioon, koopia arvest ja müügilepingust, maksekinnitus ja tarne kuupäev.

 9. Garantiinõude saamise järgselt teostab Solarstone asjaolude kontrolli, sh on Tellija kohustatud tegema koostööd asjaolude väljaselgitamisel.

 10. Pooled teadvustavad, et kauba tunnused/parameetrid (sh efektiivsus, elektrienergia tootlikkus, tööiga) sõltuvad välistest asjaoludest, mille hulka kuuluvad mh (kuid mitte ainult) katuse kaldenurk, ilmastikutingimused, temperatuur, niiskus jne.

 11. Tootja (sh Solarstone kui tootja) poolt antud garantii hõlmab selliseid seadme puudusi, mis ei ole ilmnenud või tekkinud Tellijast või kolmandast isikust tingitud või tootjast sõltumatutest asjaoludest ja mis ilmnevad tootja garantii tähtaja jooksul. Solarstonel ei ole p-s 3. sätestatud ja tootjal ei ole p-s 5 sätestatud garantii kohustust juhul, kui seadmed või nende paigaldamiseks tehtud töö on kahjustunud Tellija või kolmandate isikute poolsete tegude tõttu või muudel põhjustel, mis ei olene tootja või Solarstonei tahtest või kontrollist, sealhulgas tahtlikud või ettevaatamatud elektrilised või mehhaanilised vigastused, välgust või elektrivõrgu tingitud ülepingest jms.

 12. Tootja garantii ajal kõrvaldatakse defektsel esemel esinevad tootjapoolsed vead garantiikorras tootja kulul. Parandamise võimatuse või ebaotstarbekuse korral seade asendatakse või hüvitatakse tootja poolt. Päikesepaneelide tootlikkuse garantiijuhtumi korral on tootjal õigus toode parandada, tarnida lisatooteid või pakkuda hüvitist, mille suuruse määrab tootja (ei hõlma saamatu jäänud tulu). Kauba parandamine või asendamine ei pikenda kehtivat garantiiaega, s.o kohaldub algne garantiiaeg.

 13. Solarstone poolt antav või vahendatud garantii ei hõlma kaubal või teenusel ilmnenud puudusi, kui puudused on ilmnenud või tekkinud Tellijast või kolmandast isikust tingitud asjaoludel või muudel põhjustel, mis ei olene tootja või Solarstone tahtest või kontrollist, kuid mitte ainult:
  13.1 päikeseelektrijaama ja toodete kasutusjuhendites ning kaasnevates dokumentides, paigaldusjuhendis, ohutusjuhendis või hooldusjuhendis toodud juhiste eiramisest;
  13.2 päikesejaama või selle elemendid on paigaldanud isik, kellel puudub elektritööde ja/või ehitustööde teostamiseks vajalik registreering ja kutsetunnistus ja vajalik väljaõpe BIPV paigaldamiseks;
  13.3 välistest põhjustest ja süülisest tegevusest;
  13.4 kauba valest või mittesihipärasest kasutamisest (sh kasutus, mis ei ole seotud päikeseenergia tootmisega);
  13.5 ekspluatatsiooni käigus toote normaalne kulumine;
  13.6 Päikeseelektrijaama või selle osade paigaldamine ja/või konfigureerimine ja/või muutmine, remont, remondikatsed isiku poolt, kellel ei ole nõutavat kvalifikatsiooni, sealhulgas elektri- ja/või ehitustööde kvalifikatsiooni, BIPV paigalduse väljaõpet, Solarstone heakskiitu;
  13.7 päikesepaneelid on ühendatud mõne teise tootja paneelidega või mõne teise Solarstone paneeli mudeliga (sh erineva parameetriga) ilma Solarstone eelneva nõusolekuta;
  13.8 puudulikust hooldamisest (sh kaubaga kaasas olevas dokumendis ettenähtud perioodilise hoolduse tegemata jätmisest), hooldamisest või töötlemisest ainetega, mis on keelatud (sh hapet või leelist sisaldavate ainetega), valedest töövõtetest paigaldusel, mida ei ole teinud Solarstone, valest kasutamisest;
  13.9 elektrikatkestusest ja -riketest, põhivõrgust tingitud vigadest, äikesest, üleujutusest, lainetest, maavärinast, tulekahjust, juhuslikkust rikkest või muust asjaolust, mis ei sõltu Solarstonest;
  13.10 muudest teguritest põhjustatud vigadest, mille üle on Solarstonel puudunud kontroll, nagu näiteks (kuid mitte ainult) mehaanilisest vigastusest (sh kukkumine, põrutus, löök, raputus, mustus), tugikonstruktsioonide või pinnase nihked, deformatsioon, vibratsioon, transportija poolt põhjustatud mehaanilised vigastused, ebatavalised ilmastikuolud, muu vääramatu jõud, tulekahju, üleujutus, massiline korratus, epideemia, embargo, või muud analoogsed ootamatud sündmused jne;
  13.11 päikeseelektrijaama või selle osade paigaldamine või käitamine järgmistes kohtades, kus on arusaadav oht nende kahjustumiseks, sealhulgas (kuid mitte ainult):
  (1) asukohad, kus on keskmine tõenäosus päikeseelektrijaama või selle osade kokkupuuteks söövitavate või muul viisil kahjustava toimega ainetega (sool, happelised või leeliselised ained jne) või tuleohtlike ainetega;
  (2) asukohad, kus päikeseelektrijaama või selle osade läheduses on tuleohtlike gaase tekitavad või koguvad seadmed või esemed;
  (3) asukohtades, kus esineb liigset õhusaastet, keemiliselt aktiivseid aineid (aure, happevihma, tahma), tolmu, liiva, rahet, soola.
  (4) piirkondades, kus õhutemperatuur langeb alla -40 °C ja tõuseb üle 70 °C;
  (5) piirkondades, kus lume- ja jäämahud või tuuletugevus ületab maksimaalset lubatud koormust.
  13.12 seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise vms, vahetamise, eemaldamise, muutmise, loetamatuse või tuvastamatuse korral;
  13.13 kauba viga on ilmenud kauba transpordi või ladustamise ajal, või pärast kauba transporti transpordi või ladustamise reeglite ja standardite rikkumise tõttu;
  13.14 kaubale on tekkinud pärast tarnimist loomulikud kriimustused, plekid, mehaaniline kulumine, rooste, lagunemine, värvimuutus või muud muutused, mis ei mõjuta mooduli elektritootmise võimsust ega mehaanilist tugevust, mis ei piirdu allpool toodud visuaalse muutmisega vastava garantiiaja jooksul:
  (1) pinna kareduse mitteoluline suurenemine;
  (2) ebaoluline raami kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite tõttu;
  (3) kilbi mitteoluline kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite või korrosiooni ilmingute tõttu;
  (4) ühenduste ja kaablite mitteoluline kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite või korrosiooni ilmingute tõttu;
  (5) raami kinnituse mitteoluline kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite tõttu.
  13.15 Fotoelementide (päikesepaneelide) tonaalsus võib omavahel väiksel määral erineda, kuid see ei vähenda detailide kasutusotstarvet ja kvaliteeti ning ei kuulu seega garantii alla.

 14. Garantii lõpeb:
  14.1 tähtaja möödumisel;
  14.2 garantiid täpsustavate tingimuste (sh seadme kasutus- või paigaldusjuhendis ja garantiis sätestatud tingimuste) nõuetekohase täitmata jätmise korral;
  14.3 kui tuvastatakse kaubal või teenusel p-s 13. nimetatud asjaolu.

 15. Tootja garantii ei välista ega piira Tellija õigust kasutada muid seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

 16. Garantii ei kata defektse toote transpordikulusid, tolliprotseduure ega muid toote tagastamise, parandamise või uuesti kohaletoimetamisega seotud kulusid, paigalduse, eemaldamis- või uuestipaigaldamisega seotud kulusid, süsteemi tootmisega seotud saamata jäänud tulu ega muid kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu.

 17. Solarstone ei vastuta ühelgi viisil isikutele või varale tekitatud kahjude või muude isiku- või varakahjude eest, mis tulenevad tootest või jaamast, või on sellega seotud mis tahes põhjusel. Solarstone ei vastuta mitte mingil juhul kaudsete kahjude, saamata jäänud tulu, tootmise katkemisega seotud kahju ega muude kahjude eest. Koguvastutus, väljendatuna hüvitises või muul viisil, ei ületada toote eest väljastatud arve summat, mille Tellija on tasunud.

 18. Garantiile kohalduvad Eesti Vabariigi õigusaktid ja garantiivaidluste kohtualluvus on Eestis (v.a tarbijavaidluste erisuste korral).

Jälgi meid
Andmekaitsetingimused © Solarstone 2024