Müügilepingu üldtingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Leping koosneb käesolevast lepingust koos kõigi lisade ning kõikide lepingusse ja/või selle lisadesse tehtavate kirjalike muudatuste ja täiendustega (edaspidi ühiselt nimetatud Leping). Lepingu lisad või muudatused, milles lepitakse kokku pärast Lepingu allkirjastamist vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirja teel) loetakse samuti Lepingu osaks.

2. LEPINGU OBJEKT

2.1 Tellija tellib ja Töövõtja projekteerib, toodab, tarnib ja müüb Tellijale viimase poolt edastatud andmete ja juhiste alusel (eritellimusel) päikesejaama komplekti (edaspidi Kaup) ning teostab Kauba paigaldustööd (edaspidi Töö) Lepingus nimetatud tarneaadressil. Tööde maht ja ulatus on määratud Lepingus.

2.2 Töövõtja kohustub tasuma Kauba eest Lepingus kokkulepitud müügihinna ja Töö eest Lepingus kokkulepitud tasu (edaspidi koos Hind).

3. LEPINGU HIND JA TASUMINE. SANKTSIOONID

3.1 Lepingu Hind on kokku lepitud Tellimuse kinnituses (vt lisa).

3.2 Hinnas sisalduvad ainult see Kaup ja Tööd, mis on kirjeldatud Tellimuse kinnituses.

3.3 Tellija tasub Lepingu alusel Kauba ja Töö eest kokku neljas osas:
3.3.1 40% Lepingu Hinnast tasutakse 7 päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest ettemaksuna projekteerimise ja tootmise alustamiseks;
3.3.2 100% Kauba maksumusest peab olema tasutud hiljemalt 5 päeva enne Töövõtja poolt Tellijale Kauba väljastamist laost;
3.3.3 tasu Tööde teostamise eest makstakse 7 päeva jooksul pärast Kauba paigalduse lõpetamist;
3.3.4 ülejäänud maksmata osa Hinnast tasutakse 7 päeva jooksul pärast Töövõtja poolt Tellijale vajaliku dokumentatsiooni üleandmist, sh kohalikult omavalitsuselt ja võrguettevõtjalt saadud vajaliku dokumentatsiooni üleandmist.

3.4 Tellija tasub kokkulepitud Hinna, tehes ettemaksuarvel või arvel märgitud tähtaja jooksul pangaülekande Töövõtja arveldusarvele. Juhul kui arvel puudub teave maksetähtaja kohta, loetakse arve tasumise tähtajaks 7 päeva alates arve väljastamise kuupäevast. Ettemaksuarve või arve loetakse tasutuks, kui selles märgitud summa on täies ulatuses laekunud Töövõtja arvelduskontole.

3.5 Tellijal puudub õigus teha ühepoolseid mahaarvamisi, tasaarvestust vms Lepingu järgi tasumisele kuuluvast Hinnast ja ettemaksuarve või arve alusel tasumisele kuuluvast summast. Arve loetakse mittetasutuks seni kuni Töövõtjale on laekunud arvel märgitud summa täies ulatuses.

3.6 Tarbijale müügi korral nõustub tarbija käesolevaga, et talle esitatakse arve ja projekti puudutav teave ning dokumentatsioon e-posti teel.

3.7 Arve tasumisega viivitamisel üle arvel märgitud tähtaja võib Töövõtja:
3.7.1 nõuda Tellijalt viivise tasumist 0,1 % päevas tasumata summal;
3.7.2 peatada Tellijale Kauba osalise või täieliku väljastamise ning Töö teostamise kuni arvel märgitud summa ja viivise täieliku tasumiseni.

3.8 Kauba mittetähtaegsel paigaldamisel maksab Töövõtja tellijale viivist 0,1% mittetähtaegselt paigaldatud Kauba maksumusest iga viivitatud päeva eest, kuid mitte üle 10% (kümme) lepingu hinnast.

3.9 Kauba omandiõigus antakse Tellijale üle pärast Kauba Hinna ja kõikide sellega seotud maksete täielikku tasumist Töövõtjale ning kuni Kauba eest täieliku tasumiseni kuulub Tellijale üle antud Kauba omandiõigus Töövõtjale. Enne omandiõiguse üleandmist ei ole Tellijal õigust anda Töövõtja Kaubaga (sh nende osadega) seotud lubadusi või neid pantida ning sellised lubadused või pantimised ei ole Töövõtjale siduvad. Töövõtjal on õigus demonteerida ja ära viia Töövõtja omandis olevad Kaubad, kui Tellija on nende eest tasumisega viivituses 60 päeva .

3.10 Juhul kui Kauba tarne viibib Tellijast tuleneval põhjusel, siis on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt Kauba ladustamise ja säilitamise eest tasu 0,2 % ladustatava Kauba väärtusest nädalas.

3.11 Kui Tellija tasub Töövõtjale Kauba ja Töö eest mitme osamaksena või teeb makseid erinevate arvete alusel, arvestab Töövõtja Tellijalt laekunud summad sõltumata makse selgitusest. Tellija kohustuste katteks vastavalt kohustuste sissenõutavaks muutumise ajalisele järjekorrale – esimesena loetakse tasutuks ajaliselt kõige varem tekkinud Tellija põhivõlg ja sellega seotud viivised, seejärel ajaliselt järgmisena tekkinud põhivõlg ja sellega seotud viivised.

3.12 Juhul kui Tellija on tasunud Töövõtjale ettemaksu, kuid Tellija ei taha või ei ole võimeline tasuma ülejäänud Lepingujärgset Hinda Kauba eest, on Töövõtjal õigus Kaup võõrandada kolmandatele isikutele ja pidada kinni Tellija poolt tasutud ettemaksust kõik käesoleva Lepingu täitmisega seotud kulutused, sh uuele Tellijale tehtud vajalikud allahindlused. Töövõtjal on õigus Kaup võõrandada kui Lepingus sätestatud tarneajast alates 3 kuu möödumisel ei ole Tellija Kauba eest täielikult tasunud vastavalt Lepingule.

4. TOOTMINE JA KAUBA TARNE

4.1 Tootmine ja tarnetähtaeg. Tellija Kaup võetakse tootmisjärjekorda peale ettemaksu laekumist ja paigaldus/tarnekuupäeva kinnitamist. Kauba tarneajaks on Töövõtja projektijuhiga kokkulepitud tarne/paigalduskuupäev, mis on hiljemalt Lepingus sätestatud tähtaeg. Kauba tarne toimub kokkulepitud tähtajal, v.a. vääramatu jõu olukorras. Vääramatu jõu korral pikeneb tarneaeg vääramatust jõust tingitud katkestuse äralangemise perioodi võrra. Tarneaja kokkuleppe juures on oluline teada, et Töövõtja hoiustab valmistoodangut (Kaup) tasuta kuni 7 päeva ja kokkulepitud hoiustamise aega ületavas osas on Töövõtjal õigus nõuda hoiustamistasu.

4.2 Paigaldus, seadistamine ja lahenduse kasutusele võtmine:
4.2.1 Enne paigaldust võtab Tellijaga ühendust projektijuht, kes kontrollib eeltööde valmidust, progressi ja kooskõlastab lõplikult paigalduse kuupäeva ja Tööde aja.
4.2.2 Toimub paneelide ja elektriseadmete paigaldus;
4.2.3 Seejärel ühendatakse elektriku poolt elektriseadmed (näiteks inverter, aku ja lisaseadmed), koostatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, seadistamise protokoll ning deklaratsioon.
4.2.4 Seejärel tuleb tellida akrediteeritud mõõdistajalt elektriprojekti mõõdistamine ja audit. Peale mõõdistamist ja auditi valmimist saab esitada dokumendid omavalitsusele kasutusloa saamiseks ja võrguettevõtjale võrgulepingu sõlmimiseks.
4.2.5 Tellijale väljastatakse päikeseelektrijaama kasutamiseks vajalik juhend tootmisseadme ohutuks, sihipäraseks ja säästlikuks kasutamiseks, hooldamiseks ja säilitamiseks. Niisamuti antakse Tellijale üle muu vajalik dokumentatsioon.

4.3 Tellijale antakse Kaup üle isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimusega seotud arve esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib Töövõtja või tarnija jätta kauba väljastamata. Esindusõigust, mis ei nähtu avalikest registritest, tuleb tõendada volikirjaga.

4.4 Kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riisiko ja muu sellega seotud riisiko läheb Tellijale üle kaupade valduse üleandmise hetkest Lepingujärgsel tarneaadressil. Juhul kui Töövõtjal ei ole võimalik kaupu Tellijaga seonduvatel põhjustel üle anda, läheb kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riisiko ja muu sellega seotud riisiko üle Tellijale hetkest, mil Töövõtja on nõuetekohaselt täitnud oma kaupade Tellijale kohaletoimetamise kohustuse.

4.5 Tellija vastutab Kauba säilimise, sh valve korraldamise eest alates Kauba tarneaadressile saabumise momendist ja Töövälisel ajal (sh tööpäeva välisel ajal, puhkepäevadel), kui Töövõtja ei teosta Lepingujärgset. Tellija ülesanne on korraldada Kauba valve ja turvalisus, tagada Kauba säilimine.

4.6 Tellijal on kohustus kokkulepitud ajal Kaup vastu võtta ja tagada Kauba vastuvõtmiseks Lepingu p-s 8.1 allpool toodud tingimused. Kui Tellija kokkulepitud ajal Kaupa vastu ei võta, on Tellija Kauba vastuvõtmise viivituses. Eelnev ei vabasta Tellijat lepingu tingimuste täitmise kohustusest, sh Hinna tähtaegse tasumise kohustusest. Töövõtjal on õigus nõuda Tellija poolse Kauba vastuvõtmise viivitusega tekkiva kulu hüvitamist (vt p 3.10 ).

4.7 Tellija on kohustatud kohe pärast kaupade saamist Kauba ja selle dokumentatsiooni põhjalikult üle vaatama ja kontrollima, et kõik selle osad on kahjustamata ja vastavad tellimusele. Tellija teadvustab, et Töövõtja või tema esindaja poolt Kauba valduse üleandmisega kinnitab Tellija, et on põhjalikult tutvunud kauba kvaliteedi ja kogusega ning need vastavad Lepingule.

4.8 Enne kulleri poolt esitatud saatelehe allkirjastamist tuleb Kauba pakend üle vaadata ja kahjustuste ilmnemise korral teha märge saatelehele. Tellija fikseerib kohe saadetise saamisel kirjalikult (saatedokumendil) kõik vead, mis viitavad kaupade kahjustumisele kohaletoimetamise käigus, aga ka muud nähtavad mittevastavused, mida Tellija märkas või oleks pidanud märkama kaupade kättesaamisel, ning teavitab sellest Töövõtjat viivitamatult. Muude vigade või mittevastavuste korral on Tellijal õigus esitada nõudeid üksnes juhul, kui sellised nõuded on esitatud Töövõtjale kirjalikus vormis (e-posti teel) neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kättesaamisest.

4.9 Kauba kättesaamisel tuleb Tellijal avada tootepakend ettevaatlikult, pakendit ja Kaupa kahjustamata.

4.10 Ilma, et see piiraks Lepingus sätestatut, ei ole Tellija tellitud Kaup tagastatav, hüvitatav ega välja vahetatav, sest tegemist on eritellimusel toodetud Kaubaga.

4.11 Kui tellitud Kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Tellijat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata. Sõltuvalt makseviisist võib maksekorralduse tegemine tagasikandeks aega võtta kuni 10 tööpäeva. Töövõtja ei vastuta makseasutuste poolt põhjustatud viivituste eest.

5. TÖÖ TEOSTAMINE

5.1 Leping sätestab Tööd ja toimingud, mille teostamise kohustus lasub Töövõtjal. Tööd teostab Töövõtja üldiste Lepingus fikseeritud tähtaegade raames ja Lepingus sätestatud Hinna eest. Töö hulka kuuluvad ka Töö tegemiseks vajalikud märkimis- ja mõõtmistööd, vajalike teostusjooniste koostamine ja abistamine lubade hankimisel. Kasutusloa hankimine valminud objektile on Töövõtja kohustus 6 kuu jooksul peale Tööde lõpliku valmimist.

5.2 Tööde teostamiseks annab Tellija tarneaadressil asuva objekti Töövõtjale üle pooltele kokkulepitud seisundis, tööde tegemise koht ja tingimused on Töövõtjale eelnevalt teada.

5.3 Tellija valmistab ette objekti aluskonstruktsiooni ja esitab sellekohase teostusdokumentatsiooni (mõõdistuse, fotod) 5 päeva enne Tööde algust, juhul kui need tööd ei kuulu Töövõtja Tööde hulka. Aluskonstruktsiooni ettevalmistus ja teostusdokumentatsiooni koostamine on eraldi tasutatav lisatöö.

5.4 Juhul kui Tellija ei valmista aluskonstruktsiooni ette ja/või ei esita p-s 5.3 nimetatud teostusdokumentatsiooni Tööde alustamise hetkeks, on Töövõtjal õigus Tööd teostada järgmisel endale sobilikul ajal pärast seda, kui Tellija on p-s 5.3 sätestatud kohustuse täitnud.

5.5 Juhul kui objekti aluskonstruktsioon ei ole ette valmistatud vastavalt RYL 2010 Klass 2 nõuetele, on Töövõtjal õigus Töö teostada järgmisel vabal ehitusajal pärast seda, kui Tellija on p-s 5.3 sätestatud kohustuse täitnud.

5.6 Töövõtja teostab tööd tööpäevadel kella 8-st 17-ni, vajadusel õhtusel ajal või puhkepäevadel (v.a. pühapäevadel).

6. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED

6.1 Töövõtja kohustub teostama ja lõpule viima Lepingu järgse Töö kooskõlas Lepingu tingimustega, kokkulepitud tähtajaks, professionaalsel tasemel, kvaliteetselt, lähtudes kehtivatest seadustest, ehitustööde üldistest kvaliteedinõuetest.

6.2 Töövõtja koostab tehnilise projekti Tellija poolt esitatud või Lepingu järgselt koostatud alusjooniste põhjal.

6.3 Töövõtja kinnitab, et Kauba kvaliteet vastab kauba näidiste kvaliteedile, kauba spetsifikatsioonile ning standarditele ja normidele, mis on mainitud Kauba kirjeldustes või spetsifikatsioonides.

6.4 Töövõtja kohustub teavitama koheselt ja kirjalikult Tellijat asjaoludest, mis takistavad Töövõtjal Töö õigeaegset alustamist, teostamist või lõpetamist selliste asjaolude ilmnemisel.

6.5 Töövõtja kohustub teavitama esimesel võimalusel (kirjalikult) Tellijat kõigist Kauba/Tööde kvaliteeti ja tähtaegset valmimist ohustavatest asjaoludest, mis ei sõltu Töövõtjast.

6.6 Töövõtja Kohustub tagama korra ning töödistsipliini ehitusplatsil ning hoidma ehitusobjekti korras.

6.7 Töövõtja kohustub järgima Tööde teostamisel kehtivaid ohutustehnika, töökaitse ning tuleohutuseeskirju ja vastutama nende täitmise eest.

6.8 Töövõtja kohustub võtma tarvitusele kõik abinõud Tellija vara säilimise tagamiseks ja kandma vastutust Tellija vara kahjustamise eest, mille tingib töövõtja tegevus või tegevusetus.

6.9 Töövõtja kohustub hankima omal kulul Töö teostamiseks vajalikud tööjõu, spetsifikatsioonis loetletud materjalid ja kinnitustarvikud, töövahendid – ja seadmed, mis on vajalikud kokkulepitud Töö teostamiseks.

6.10 Töövõtja kannab Tööde reaalselt teostamise ajal Kauba juhusliku hävimise ja kahjustamise riisikot kuni Töö lõpetamiseni.

6.11 Töövõtja ei vastuta Kauba säilimise ega turvalisuse eest tarneaadressil väljaspool Töö reaalset teostamise aega (sh tööpäeva välisel ajal, puhkepäevadel) (vt p 5.6).

7. TÖÖVÕTJA ÕIGUSED

7.1 Töövõtjal on õigus Töö valmimise tähtaega ilma kahju hüvitamise ja/või leppetrahvi maksmise kohustuseta pikendada, kui halbade ilmastikuolude tõttu ei ole Töövõtjal võimalik teostada oma tööd korralikult või on oht, et see on ohtlik Töid teostavate ehitajate tervisele või halbadest ilmastikutingimustest tingituna kannatab ehituse ja materjalide kvaliteet. Halbadeks ilmastikuoludeks võib kvalifitseeruda ka see, kui Töö teostamise perioodil esineb päevi, mil välisõhu temperatuur langeb allapoole 0° C, on oluliselt sademeid või lume paksus objektil on suurem kui 2 cm. Töövõtjal on õigus ilma sanktsioonideta pikendada Tööde teostamise tähtaega nende päevade võrra, mil halvad ilmastikuolud esinesid. Töövõtjal teavitab halbade ilmastikuolude olemasolust ja Tööde ajutisest seiskamisest koheselt Tellijat.

7.2 Töövõtjal on õigus Töö valmimise tähtaega ilma sanktsioonideta pikendada, kui Töö teostamise aja pikendamise põhjus tuleneb Tellijast.

7.3 Töövõtjal on õigus kaasata Tööde teostamiseks alltöövõtjaid.

7.4 Töövõtja säilitab õiguse teha Töö üldises spetsifikatsioonis muudatusi, mis ei mõjuta Kauba materjali kvaliteeti või funktsionaalsust või mis on vajalikud Töö ohutus- või muude kohustuslike normidega vastavusse viimiseks.

7.5 Tellija annab Töövõtjale õiguse tööde teostamise ajal ja selle valmimise järgselt objekti fotografeerida ja/või filmida ning seda tulemust turunduse eesmärgil kasutada.

8. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

8.1 Tellija kohustub tagama, et objektil on piisavalt ruumi (vähemalt 50 m²) materjalide ladustamiseks ja teisaldamiseks nii, et materjale ei peaks ladustama majast kaugemale kui 25 m. Ladustamisplats peab olema majaga samal kõrgusel ja tasapinnal ning ligipääsetav kaubaautoga.

8.2 Tellija kohustub tagama omal kulul objekti varustatuse piisava, pideva (24 tundi päevas, 7 päeva nädalas) elektriga, vähemalt elektrivõimsusega 16 A, 220 V (ei saa olla generaator). Elektriühendus ei tohi olla kaugemal kui 10 m vundamendist. Tellija kohustub tagama vee olemasolu objektil. Töö teostamise ajal Töövõtja poolt Töö teostamiseks kasutatud elektrienergia, võrgutasude ja veekulu eest kohustub tasuma Tellija ning Tellijal puudub õigus nõuda nende kulude hüvitamist Töövõtjalt kui osa Töö teostamise kulust.

8.3 Tellija garanteerib kõigi Töö käigus üleskerkivate, Tellijast sõltuvate probleemide lahendamise hiljemalt 1 tööpäeva jooksul.

8.4 Tellija kohustub tasuma kõik Töövõtja poolt tehtud lisakulud, kui lisakulud on tingitud Tellija ja/või Tellija poolt organiseeritud kolmandate isikute poolt tegemata jäänud töödest või tegevustest/tegevusetusest või Tellija poolsest Lepingu rikkumisest.

8.5 Pooled teadvustavad, et Töö tegemiseks vajalik ala on töömaa ehk ehitusplats (edaspidi Töömaa), kus kolmandatel isikutel viibimine on keelatud ja Tellija kohustub järgima Töömaal kõiki ohutusnõudeid (sh kandma ka ise turvavarustust, liikuma üksnes objektijuhi nõusolekul ja tema poolt näidatud suundades või aladel). Tellija kohustub tagama, et Tööde teostamise ajal ei viibi objektil töömaal kolmandaid isikuid, sh alaealisi lapsi, loomi ja Töömaal ei hoiustata Tellijale või kolmandatele isikutele kuuluvaid esemeid, sh sõidukeid, haagiseid jne. Tellijal tuleb eemaldada hiljemalt Töö alguseks Töömaalt kõik eelnimetatud esemed. Tellija on kohustatud Töövõtjat teavitama hiljemalt Töö alguseks, millised (nimeliselt) kolmandad isikud (kes ei sa olla alaealised või isikud, kes on otsusevõimetud, nõrgestatud seisundis või muul viisil võimetud aru saama või liikuma töömaal kiiresti) on Tellija poolt volitatud viibima objektil ja sellisel juhul kohustub Tellija garanteerima ja tagama volitatud isikute turvalisuse ja täieliku järelevalve Töömaal kogu nende töömaal viibimise aja.

8.6 Tellijal on õigus kontrollida Kaupa, teostada kontrolli ja tehnilist järelevalvet tehtavate Tööde mahu ja kvaliteedi vastavuse üle.

8.7 Kauba paigaldamise järgselt annab Tellija Töövõtjale juurdepääsu Tellija elektriseadmetes sisalduvatele andmetele (eelkõige tarbimine ja tootmine, veateated), mis on vajalikud tagamaks päikeseelektrijaama toimimine. Eelmises lauses nimetatud nõusoleku annab Tellija nii käesolevas Lepingus kui ka konkludentselt ehk läbi juurdepääsu võimaldamise.

9. TÖÖ ÜLEVAATAMINE JA VASTUVÕTMINE

9.1 Tellija on kohustatud hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul lõpetatud ja üleandmiseks ettevalmistatud Töö üle vaatama ning kontrollima selle kvaliteeti ja vastavust Lepingule ning pretensioonide puudumisel töö kirjaliku üleandmise-vastuvõtmise aktiga vastu võtma. Juhul, kui Tellija keeldub Töö vastuvõtmisest 10 (kümne) päeva jooksul alates Töö lõpetamisest, loetakse Töö üleantuks ja vastuvõetuks 11. päeval ning ühegi Tellija või kolmanda isiku tegudest tulenevate tagajärje eest Töövõtja ei vastuta.

9.2 Tellijal ei ole õigust keelduda Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktist tervikuna, kui osa Töödest on võimalik vastu võtta.

9.3 Tellija kohustub Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest keeldumise korral teavitama Tellijat hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul Töö ülevaatamise päevast arvates kirjalikult keeldumise põhjustest ja pretensioonidest.

9.4 Juhul, kui Töövõtja nõustub Tellija pretensiooniga, kõrvaldab Töövõtja puudused oma kulul kokkulepitud mõistliku tähtaja jooksul.

9.5 Juhul, kui Töövõtja ei nõustu Tellija pretensiooniga, saavad pooled teostada ekspertiisi. Tellija kannab ekspertiisiga seotud kulud juhul, kui ekspertiis kinnitab pretensiooni alusetust. Juhul, kui pretensioon on õigustatud osaliselt, kannavad Pooled ekspertiisi kulud proportsionaalselt. Töövõtja kannab ekspertiisikulud, kui ekspert tunnistab Tellija pretensiooni õigustatuks.

10. GARANTII

10.1 Töövõtja poolt antav garantii kohaldub üksnes Töövõtja enda poolt toodetud esemetele või teostatud paigaldustöödele.

10.2 Lisaks punktis 10.1 toodule vahendab Töövõtja tema poolt müüdavatele toodetele tootja garantiid. Teiste tootjate garantii vahendamine tähendab otseselt vahendamist ja sellega ei võta Töövõtja endale müügigarantii kohustust. Töövõtja vahendab päikesepaneelide, inverteri, optimeerija, muude seadmete ja teiste tootjate poolt toodetud päikesepaneelide garantiid, mille puhul tuleb arvestada, et:
10.2.1 inverterile ja päikesepaneelidele kehtib garantii 10 aastat, vastavalt tootjapoolsetele tingimustele;
10.2.2 päikesepaneelidele kehtib maksimaalse tootlikkuse ja maksimaalse võimsuse garantii vastavalt tootja poolt väljastatud tingimustele (data sheet), mis on üldiselt, kuid mitte alati 25 aastat.

10.3 Garantii aeg esemetele ja maksimaalse võimsuse garantii hakkab kehtima alates päevast, mil Tellija ostab toote(d).

10.4 OÜ Solarstone poolt teostatud toodete paigaldusele kehtib garantii 2 aastat alates tööde vastuvõtmise päevast või päevast, mil seaduse järgi lähevad tööd Tellijale üle. Solarstone osutab paigaldusteenust Eestis.

10.5 Tootja garantiis tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Tellijal pöörduda Solarstone poole. Tellijal on õigus garantiinõudest teavitada Solarstone 30 päeva jooksul alates nõude aluse tekkest või ajast, mil mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt Tellija pidi puuduse avastama.

10.6 Garantii kehtivuse kontrolliks tuleb Tellijal esitada Solarstonele originaaldokumendid: müügiarve, leping, arve selle tasumist tõendav dokument.

10.7 Garantiinõue tuleb esitada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja see peab sisaldama järgmist: toote asukoha aadress, toote nimetus, seeria number (võimalusel), võimalikult täpne kirjeldus puudusest (ja võimaluse korral täiendav info, mis võiks olla vajalik puuduse analüüsiks, fotod kahjustunud paneelidest, diagramm), süsteemist nähtuv informatsioon, koopia arvest ja müügilepingust, maksekinnitus ja tarne kuupäev.

10.8 Garantiinõude saamise järgselt teostab Solarstone asjaolude kontrolli, sh on Tellija kohustatud tegema koostööd asjaolude väljaselgitamisel.

10.9 Pooled teadvustavad, et kauba tunnused/parameetrid (sh efektiivsus, elektrienergia tootlikkus, tööiga) sõltuvad välistest asjaoludest, mille hulka kuuluvad mh (kuid mitte ainult) katuse kaldenurk, ilmastikutingimused, temperatuur, niiskus jne.

10.10 Tootja (sh Solarstone kui tootja) poolt antud garantii hõlmab selliseid seadme puudusi, mis ei ole ilmnenud või tekkinud Tellijast või kolmandast isikust tingitud või tootjast sõltumatutest asjaoludest ja mis ilmnevad tootja garantii tähtaja jooksul. Solarstonel ei ole p-s 10.2 sätestatud ja tootjal ei ole p-s 10.4 sätestatud garantii kohustust juhul, kui seadmed või nende paigaldamiseks tehtud töö on kahjustunud Tellija või kolmandate isikute poolsete tegude tõttu või muudel põhjustel, mis ei olene tootja või Solarstonei tahtest või kontrollist, sealhulgas tahtlikud või ettevaatamatud elektrilised või mehhaanilised vigastused, välgust või elektrivõrgu tingitud ülepingest jms.

10.11 Tootja garantii ajal kõrvaldatakse defektsel esemel esinevad tootjapoolsed vead garantiikorras tootja kulul. Parandamise võimatuse või ebaotstarbekuse korral seade asendatakse või hüvitatakse tootja poolt. Päikesepaneelide tootlikkuse garantiijuhtumi korral on tootjal õigus toode parandada, tarnida lisatooteid või pakkuda hüvitist, mille suuruse määrab tootja (ei hõlma saamatu jäänud tulu). Kauba parandamine või asendamine ei pikenda kehtivat garantiiaega, s.o kohaldub algne garantiiaeg.

10.12 Solarstone poolt antav või vahendatud garantii ei hõlma kaubal või teenusel ilmnenud puudusi, kui puudused on ilmnenud või tekkinud Tellijast või kolmandast isikust tingitud asjaoludel või muudel põhjustel, mis ei olene tootja või Solarstone tahtest või kontrollist, kuid mitte ainult:
10.12.1 päikeseelektrijaama ja toodete kasutusjuhendites ning kaasnevates dokumentides, paigaldusjuhendis, ohutusjuhendis või hooldusjuhendis toodud juhiste eiramisest;
10.12.2 päikesejaama või selle elemendid on paigaldanud isik, kellel puudub elektritööde ja/või ehitustööde teostamiseks vajalik registreering ja kutsetunnistus ja vajalik väljaõpe BIPV paigaldamiseks;
10.12.3 välistest põhjustest ja süülisest tegevusest;
10.12.4 kauba valest või mittesihipärasest kasutamisest (sh kasutus, mis ei ole seotud päikeseenergia tootmisega);
10.12.5 ekspluatatsiooni käigus toote normaalne kulumine;
10.12.6 Päikeseelektrijaama või selle osade paigaldamine ja/või konfigureerimine ja/või muutmine, remont, remondikatsed isiku poolt, kellel ei ole nõutavat kvalifikatsiooni, sealhulgas elektri- ja/või ehitustööde kvalifikatsiooni, BIPV paigalduse väljaõpet, Solarstone heakskiitu;
10.12.7 päikesepaneelid on ühendatud mõne teise tootja paneelidega või mõne teise Solarstone paneeli mudeliga (sh erineva parameetriga) ilma Solarstone eelneva nõusolekuta;
10.12.8 puudulikust hooldamisest (sh kaubaga kaasas olevas dokumendis ettenähtud perioodilise hoolduse tegemata jätmisest), hooldamisest või töötlemisest ainetega, mis on keelatud (sh hapet või leelist sisaldavate ainetega), valedest töövõtetest paigaldusel, mida ei ole teinud Solarstone, valest kasutamisest;
10.12.9 elektrikatkestusest ja -riketest, põhivõrgust tingitud vigadest, äikesest, üleujutusest, lainetest, maavärinast, tulekahjust, juhuslikkust rikkest või muust asjaolust, mis ei sõltu Solarstonest;
10.12.10 muudest teguritest põhjustatud vigadest, mille üle on Solarstonel puudunud kontroll, nagu näiteks (kuid mitte ainult) mehaanilisest vigastusest (sh kukkumine, põrutus, löök, raputus, mustus), tugikonstruktsioonide või pinnase nihked, deformatsioon, vibratsioon, transportija poolt põhjustatud mehaanilised vigastused, ebatavalised ilmastikuolud, muu vääramatu jõud, tulekahju, üleujutus, massiline korratus, epideemia, embargo, või muud analoogsed ootamatud sündmused jne;
10.12.11 päikeseelektrijaama või selle osade paigaldamine või käitamine järgmistes kohtades, kus on arusaadav oht nende kahjustumiseks, sealhulgas (kuid mitte ainult):
(1) asukohad, kus on keskmine tõenäosus päikeseelektrijaama või selle osade kokkupuuteks söövitavate või muul viisil kahjustava toimega ainetega (sool, happelised või leeliselised ained jne) või tuleohtlike ainetega;
(2) asukohad, kus päikeseelektrijaama või selle osade läheduses on tuleohtlike gaase tekitavad või koguvad seadmed või esemed;
(3) asukohtades, kus esineb liigset õhusaastet, keemiliselt aktiivseid aineid (aure, happevihma, tahma), tolmu, liiva, rahet, soola.
(4) piirkondades, kus õhutemperatuur langeb alla -40 °C ja tõuseb üle 70 °C;
(5) piirkondades, kus lume- ja jäämahud või tuuletugevus ületab maksimaalset lubatud koormust.
10.12.12 seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise vms, vahetamise, eemaldamise, muutmise, loetamatuse või tuvastamatuse korral;
10.12.13 kauba viga on ilmenud kauba transpordi või ladustamise ajal, või pärast kauba transporti transpordi või ladustamise reeglite ja standardite rikkumise tõttu;
10.12.14 kaubale on tekkinud pärast tarnimist loomulikud kriimustused, plekid, mehaaniline kulumine, rooste, lagunemine, värvimuutus või muud muutused, mis ei mõjuta mooduli elektritootmise võimsust ega mehaanilist tugevust, mis ei piirdu allpool toodud visuaalse muutmisega vastava garantiiaja jooksul:
(1) pinna kareduse mitteoluline suurenemine;
(2) ebaoluline raami kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite tõttu;
(3) kilbi mitteoluline kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite või korrosiooni ilmingute tõttu;
(4) ühenduste ja kaablite mitteoluline kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite või korrosiooni ilmingute tõttu;
(5) raami kinnituse mitteoluline kahjustus keskkonnast tulenevate mõjutegurite tõttu.
10.12.15 Fotoelementide (päikesepaneelide) tonaalsus võib omavahel väiksel määral erineda, kuid see ei vähenda detailide kasutusotstarvet ja kvaliteeti ning ei kuulu seega garantii alla.

10.13 Garantii lõpeb:
10.13.1 tähtaja möödumisel;
10.13.2 garantiid täpsustavate tingimuste (sh seadme kasutus- või paigaldusjuhendis ja garantiis sätestatud tingimuste) nõuetekohase täitmata jätmise korral;
10.13.3 kui tuvastatakse kaubal või teenusel p-s 10.12 nimetatud asjaolu.

10.14 Tootja garantii ei välista ega piira Tellija õigust kasutada muid seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

10.15 Garantii ei kata defektse toote transpordikulusid, tolliprotseduure ega muid toote tagastamise, parandamise või uuesti kohaletoimetamisega seotud kulusid, paigalduse, eemaldamis- või uuestipaigaldamisega seotud kulusid, süsteemi tootmisega seotud saamata jäänud tulu ega muid kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu.

10.16 Solarstone ei vastuta ühelgi viisil isikutele või varale tekitatud kahjude või muude isiku- või varakahjude eest, mis tulenevad tootest või jaamast, või on sellega seotud mis tahes põhjusel. Solarstone ei vastuta mitte mingil juhul kaudsete kahjude, saamata jäänud tulu, tootmise katkemisega seotud kahju ega muude kahjude eest. Koguvastutus, väljendatuna hüvitises või muul viisil, ei ületada toote eest väljastatud arve summat, mille Tellija on tasunud.

10.17 Garantiile kohalduvad Eesti Vabariigi õigusaktid ja garantiivaidluste kohtualluvus on Eestis (v.a tarbijavaidluste erisuste korral).

11. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

11.1 Leping jõustub alates allkirjastamisest ja lõpeb Kauba kättesaamise ning Töö lõpetamisega. Garantii järgsed õigused ja kohustused kehtivad kuni garantii tähtaja lõpuni.

11.2 Lepingut võib muuta või lõpetada Poolte kokkuleppel vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

11.3 Lepingust taganemise või selle ülesütlemine toimub vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

11.4 Töövõtjal on õigus Leping ülesse öelda või sellest taganeda, kui Tellija on Lepingu järgse makse (sh Hinna osalise tasumisega) tasumisega viivituses enam kui 60 päeva.

11.5 Kummalgi Poolel on õigus Leping üles öelda teise Poole pankrotistumisel või likvideerimisel.

12. TÄIENDAVAD TINGIMUSED

12.1 Konfidentsiaalsuskohustus. Käesolev Leping on konfidentsiaalne. Lepingus sisalduva teabe avaldamine kolmandatele isikutele teise Poole nõusolekuta ei ole lubatud, v.a seaduses ettenähtud juhtudel.

12.2 Vääramatu jõud. Lepingust tulenevate kohustuste rikkumiseks ei loeta rikkumisi, mis on põhjustatud vääramatu jõu asjaoludest. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Lepingupool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärjel ületaks. Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist poolt viivitamatult kirjalikult informeerida. Vääramatu jõu esinemisel lepivad pooled kokku töö teostamise tähtaegade muutmises nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. Vääramatu jõu esinemisel kestusega üle kahe (2) kalendrikuu on pooltel õigus lepingust taganeda või leping üles öelda.

12.3 Lepingu tõlgendamine. Juhul kui Lepingu dokumentides on vasturääkivusi, siis lähtutakse Lepingu tõlgendamisel tähtsuse järjekorrast: (1) Lepingu põhitekstist ja selle muudatustest; (2) Lepingu lisad nende numeratsiooni järjestuses; (3) Töövõtja hinnapakkumine (kuupäevaliselt viimane); (4) Töömaakoosolekute ja muude nõupidamiste protokollid; (5) muud protokollid ja kirjavahetus.

13. LAHKHELID

13.1 Kõik Poolte vahel tekkinud lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Pooled kokkuleppele ei jõua, lahendab vaidlusküsimuse Tartu Maakohus.

14. TEABE VAHETAMINE

14.1 Pooltevahelised teated on kätte toimetatud, kui need on jõudnud Poole kontaktisikuni, kelle andmed on täpsustatud Lepingus. Töövõtja ja Alltöövõtja kohustuvad mis tahes muudatustest oma esindajate või kontaktandmete osas viivitamatult kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teist poolt teavitama. Kuni teate kättesaamiseni loetakse teise poole jaoks kehtivaks andmed, mis on temale esitatud.

Jälgi meid
Andmekaitsetingimused © Solarstone 2024