Solarstones garantibetingelser

Solarstone OÜ (heretter kalt Solarstone») gir begrenset garanti til kjøpere (heretter kalt «kunden») på Solarstone-produkter (Solar Full Roof, Solar Tiled Roof og Solar Carport).

Vilkårene for den begrensede garantien gjelder som følger:

1. Begrenset produktgaranti - 10 års reparasjon, erstatning eller refusjon
Med forbehold om unntak og begrensninger i punkt 3 her, garanterer Solarstone sine PV-moduler (heretter kalt «moduler»), inkludert fabrikkmontert glass, celler, filmer, ramme, elektriske komponenter, tilkoblingsbokser, plugger og ledninger, hvis aktuelt, for å være fri for defekter i materialer og utførelse under normal bruk, driftsforhold, installasjon og vedlikehold, innen en periode på 10 år fra leveringsdatoen til kunden, men ikke senere enn 6 måneder etter levering til den første kjøperen fra Solarstone, (heretter referert til som «startdato for garantien»).
Hvis en modul viser seg å være defekt i materiale eller utførelse, vil Solarstone, etter eget skjønn, reparere eller erstatte modulen, eller refundere kjøpesummen for en slik defekt modul som betalt av kunden innen den ovenfor angitte perioden i henhold til typen feil.
For klargjøringsformål: «material- eller utførelsesfeil» er definert i henhold til IEC 61215 klausul 7, IEC 61215 klausul 10.1 og IEC 61730 Klausul 10.1 for synsfeil, og i henhold til IEC 61215 hele klausul 10 for elektriske og mekaniske defekter. Som alle materialer som er utsatt for forskjellige miljøforhold, er komponenter i modulene utsatt for naturlig nedbrytning (aldring), og deres utseende kan endres i løpet av garantiperioden.
Alternativene for å reparere eller erstatte defekte moduler, eller refundere kjøpesummen, er de eneste og eksklusive rettsmidlene som er garantert under denne begrensede garantien for PV-moduler og skal ikke strekke seg utover perioden på 10 år som angitt her. Rettsmidler vil kun bli utført direkte til kjøperen. Denne begrensede garantien for PV-moduler garanterer ikke en spesifikk effekt, som utelukkende skal dekkes av klausul 2 i det følgende («Begrenset maksimal effektgaranti - begrenset løsning»).

2. Begrenset maksimal strømgaranti - Begrenset løsning
Med forbehold om unntakene og begrensningene i punkt 3 her, garanterer Solarstone at enhver modul(er) har en effekt på ikke mindre enn 97% av den nominelle toppeffekten spesifisert på det respektive databladet eller moduletiketten ved standard testbetingelser (STC, definert som: (a) lysspektrum på AM 1.5, (b) en bestråling på 1000 W per m2 og (c) en celletemperatur på 25 grader Celsius ved riktig vinkelbestråling.) innen det første året fra leveringsdatoen til forbrukeren, men ikke senere enn 6 måneder etter levering til den første kjøperen fra Solarstone, ( heretter referert til som «garantistartdato»), eller kraftuttaket skal ikke synke med mer enn 0.7% per år av den nominelle toppeffekten. Følgelig, på slutten av det tjuefemte året fra «garantistartdatoen», vil modulene fortsatt gi en effekt på minst 80,2% basert på den oppgitte nominelle effekten. For ovennevnte tap av effekt målt ved Solarstone-anlegget eller et tredjeparts testinstitutt anerkjent av begge parter, bestemmes det av Solarstone (etter eget skjønn) om det skyldes mangler i materiale eller utførelse, er kvalifisert for krav i henhold til denne begrensede garantien for PV-moduler. Solarstone vil avhjelpe slikt tap i kraft ved enten å tilby tilleggsmoduler til kunden for å kompensere for slikt tap i kraft, eller ved å reparere eller erstatte de defekte modulene etter Solarstones skjønn. Rettsmidlene som er angitt i denne klausul 2, skal være de eneste og eksklusive rettsmidlene gitt under «Begrenset garanti for maksimal effekt - begrenset løsning».
Forsiktig: Enhver effektmåling nevnt her skal utføres i samsvar med IEC 60904 og underkastes - en effektmåleusikkerhet på ± 3%.

3. Garantiunntak og begrensninger
A. Under alle omstendigheter må alle garantikrav fremsettes i samsvar med instruksjonene beskrevet i klausul 4 i denne begrensede garantien for PV-moduler, innenfor den gjeldende garantiperioden.
B. Den begrensede garantien for PV-moduler gjelder ikke for moduler som har blitt utsatt for:

 • Manglende overholdelse av Solarstones installasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner;
 • Misbruk, forsømmelse eller uhell;
 • Endring, demontering, reinstallasjon og/eller feil installasjon eller bruk;
 • Reparasjon eller modifikasjoner av personer som ikke tidligere har blitt autorisert eller godkjent av Solarstone;
 • Feil forårsaket av omkringliggende utstyr til modulen;
 • Bruk under uvanlige forhold eller miljøer (for eksempel høy temperatur, høy luftfuktighet og så videre) som avviker fra produktspesifikasjonene og installasjonshåndboken;
 • Bruk til formål som ikke er relatert til generering av solenergi;
 • Tilkobling med andre produsenters PV-moduler, eller Solarstone-moduler som er en annen modell eller har forskjellige spesifikasjoner for effektutgang uten Solarstones godkjenning på forhånd.
 • Defekter som oppstår under transport eller lagring i strid med vanlige transport- eller lagringsanbefalinger spesifisert av Solarstone, etter at modulene er levert til kunden;
 • Naturlig forekommende riper, flekker, mekanisk slitasje, rust, nedbrytning, misfarging eller andre endringer som oppstår etter forsendelsen fra Solarstone som ikke har noen innvirkning på modulens kraftproduksjon eller mekaniske styrke, som ikke er begrenset til den visuelle endringen nevnt nedenfor i den aktuelle garantiperioden:
  a) Ikke-signifikant økning av ruhet på overflaten.
  b) Ikke-betydelig skade på rammen på grunn av miljøbelastning.
  c) Ikke-betydelig skade på koblingsboksen på grunn av miljøbelastning eller indikasjon på korrosjon.
  d) Ikke-betydelig skade på kontakter og kabler på grunn av miljøbelastning eller indikasjon på korrosjon. Ikke-betydelig skade på rammefestet på grunn av miljøbelastning.
 • Strømbrudd, flom, brann, utilsiktede skader eller andre hendelser forårsaket av naturkrefter, force majeure, eller andre uforutsigbare omstendigheter utenfor Solarstone sin kontroll.

C. Den begrensede garantien for PV-moduler dekker ikke transportkostnader, fortolling eller andre kostnader for retur av modulene, for omlevering av reparerte eller erstattede moduler, eller kostnader forbundet med installasjon, fjerning eller reinstallasjon av modulene, eller tap av fortjeneste fra systemet.
D. Garantikrav vil ikke bli oppfylt hvis typen eller serienummeret til modulene er endret, fjernet eller gjort uleselig. E. Solarstone skal overhodet ikke ha noe ansvar eller byrde for skade eller skade på personer eller eiendom, eller for annet tap eller skade som følge av noen som helst årsak som oppstår som følge av eller relatert til moduler, inkludert, uten begrensning, eventuelle feil i modulene, eller fra bruk eller installasjon. Under ingen omstendigheter skal Solarstone være ansvarlig for tilfeldige skader, følgeskader, tap av bruk, tap av fortjeneste, tap av inntekter, tap av produksjon eller spesielle skader. Solarstones samlede ansvar, hvis noe, i skader eller på annen måte, skal ikke overstige fakturaverdien mot de berørte modulene som betales av kunden.

4. Innhenting av garantiytelse
A. Garantikrav skal sendes til (a) forhandleren som solgte modulene, eller (b) den autoriserte Solarstone-distributøren som solgte modulene, eller (c) Solarstone direkte på følgende adresse: Tallinna tn 58, 71018 Viljandi, Estland (telefon +372 5631 6666 og support.tech@solarstone.com, hvor kunder kan få et offisielt skjema som skal utfylles.)
B. Garantikrav må sendes med rekommandert post eller bud, eller annet offisielt skriftlig og juridisk gyldig dokument. Kravene må inneholde modulens modelltype og serienummeret til den defekte modulen(e) (begge finnes på moduletiketten), installasjonsdatoen, plasseringen og adressen til installasjonen, en presis beskrivelse av den observerte feilen og (hvis aktuelt, tilleggsinformasjon som kan tilskrives analysen av feilen, fotografier av de skadde modulene, kretsdiagrammet til systemet, eventuelle data fra systemdataovervåking), samt en kopi av faktura og kjøpekontrakt, leveringsdato, og må oppgi: «Vi aksepterer og godtar herved valg av lov, valget av en sakkyndig takstmann og valget av voldgift som angitt i klausul 6 i din begrensede garanti for PV-moduler som kravet vårt er basert på.» Ufullstendige krav som ikke oppfyller varslingsfristen i klausul 4, avsnitt C vil ikke bli behandlet.
C. Ethvert krav under denne begrensede garantien skal bortfalle dersom (a) kunden ikke informerer Solarstone om et slikt krav skriftlig i samsvar med klausul 4 avsnitt A innen tretti (30) dager etter mangelen oppdages eller etter at kunden skulle ha oppdaget mangelen, mangelen som kreves i henhold til garantien; eller (b) kunden ikke starter retts- eller voldgiftssøksmål innen seks (6) måneder etter riktig melding om kravet.
D. Solarstone har rett til å levere en annen type modul (om nødvendig, med andre egenskaper) for å erstatte den det er mottatt krav mot dersom den ikke lenger er i produksjon når garantikravet mottas. E. Reparasjon, utskifting eller tilleggslevering av en modul verken fornyer eller forlenger garantiperioden. F. Ethvert påstått eller defekt produkt som er erstattet av Solarstone, skal forbli Solarstones eiendom. Det aktuelle/defekte produktet skal returneres eller på annen måte avhendes i samsvar med instruksjonene fra Solarstone og på kundens bekostning.

5. Oppsigelighet
Hvis en del, bestemmelse eller klausul i denne begrensede garantien for PV-moduler, eller anvendelsen av disse til en person eller omstendighet, holdes ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik situasjon ikke påvirke alle andre deler, bestemmelser, klausuler eller anvendelser av denne begrensede garantien for PV-moduler, og for dette formål skal slike andre deler, bestemmelser, klausuler eller anvendelser av denne begrensede garantien for PV-moduler behandles som oppsigbar.

6. Tvister
Ingen handling, uansett form, som oppstår som følge av eller er på noen måte knyttet til denne begrensede garantien for PV-moduler, kan bli anlagt mot Solarstone mer enn seks (6) måneder etter at årsaken til kravet har oppstått.
Solarstone kan gjøre disse garantibetingelsene tilgjengelig på flere språk for å gjøre det lettere for kundene. Ved avvik skal den engelske versjonen ha forrang. I tilfelle en tvist i et garantikrav, skal et anerkjent internasjonalt institutt utpekt av Solarstone og akkreditert av IECEE være involvert for å bedømme kravet. Alle gebyrer og utgifter skal bæres av den tapende part, med mindre annet bestemmes. Den endelige tolkningsretten skal bæres av Solarstone.

BEDRIFTENS ADRESSE
Solarstone OÜ
Tallinna tn 58, Viljandi 71018, Estland
Tel: +372 5631 6666; solarstone.com

Følg oss
Databeskyttelse © Solarstone 2023