Solarstones garantibetingelser

 1. Disse garantivilkår og betingelser (heretter kalt "vilkårene") gjelder for OÜ Solarstone (heretter "Solarstone") med organisasjonsnummer 12916046, etablert i Estland) og kjøper (heretter kalt "Kunden") i rettsforhold, som oppstår ved kjøp av varer og tjenester fra Solarstone.

 2. Garantien gitt av Solarstone gjelder kun for varer produsert av Solarstone selv i 10 år, og for installasjonsarbeid utført av Solarstone i 2 år.

 3. I tillegg til paragraf 2, så formidler Solarstone produsentgarantier for produkter produsert av andre produsenter. Formidling av garantier fra andre produsenter betyr direkte formidling, og Solarstone påtar seg ingen forpliktelser i forhold til salgsgaranti. Solarstone formidler garantier for solcellepaneler, invertere, optimizere, annet utstyr og solcellepaneler produsert av andre produsenter med de følgende vilkår:
  3.1. Invertere og solcellepaneler dekkes av en garanti i henhold til produsentens betingelser med en normal varighet på 10 år, men ikke i alle tilfeller.
  3.2. Solcellepaneler dekkes av garanti for maksimal produktivitet og maksimal effekt i henhold til produsentens betingelser (datablad), og med en normal varighet på 25 år, men ikke i alle tilfeller.

 4. Garantiperioden på varer og maksimal effektgaranti begynner den dagen kunden kjøper produktet/produktene. Dersom Kunden ikke mottar produktene innen 3 måneder etter kjøp av produktet og produktene er lagret på Solarstones lager på grunn av Kundens akseptutsettelse, så vil garantiperioden for produktene og maksimal effektgaranti begynne 3 måneder etter kjøp av produktene.

 5. Installasjon av produkter utført direkte av Solarstone har garanti i 2 år fra dato for aksept av arbeidene, eller fra arbeidet er å anse som akseptert i henhold til loven. Kunden kan mot et pristillegg bestille utvidet garanti for installasjonsarbeid i inntil fem (5) år. Solarstone tilbyr installasjonstjenester eksklusivt i Estland.

 6. For å utøve rettighetene som følger av produsentens garanti må Kunden selv kontakte Solarstone. Ethvert krav fremsatt under garantien blir ugyldig dersom Kunden ikke varsler Leverandøren om et slikt krav i skriftlig form, som tillater reproduksjon innen tretti (30) dager etter oppdagelse av mangelen, som gir opphav til garantikravet, eller etter at Kunden burde ha oppdaget den.

 7. For å verifisere garantiens gyldighet, må Kunden gi Solarstone originaldokumenter: salgsfaktura, kontrakt og et dokument som beviser betaling av faktura.

 8. Garantikrav må sendes via Solarstones nettside, eller per e-post og må inneholde en beskrivelse av: plasseringen/adressen til produktet, type produkt, serienummer (hvis mulig), en nøyaktig beskrivelse av den observerte defekten (og om nødvendig ytterligere informasjon som bidrar til analysen av defekten, bilder av skadede produkter, systemets elektriske diagram), og all informasjon fra systemdataovervåking, sammen med en kopi av respektive faktura og kjøpsavtale, samt betalingsbekreftelse og leveringsdato.

 9. Etter å ha mottatt garantikravet vil Solarstone kontrollere omstendighetene som ligger til grunn for kravet der Kjøper har samarbeidsplikt for å finne ut omstendighetene.

 10. Partene erkjenner at egenskapene/parametrene til varene (inkludert effektivitet, produktivitet av elektrisitet, levetid) avhenger av ytre omstendigheter, som inkluderer, men er ikke begrenset til, takhelling, værforhold, temperatur, fuktighet osv.

 11. Garantien gitt av produsenten (inkludert Solarstone som produsent) dekker defekter i enheten som ikke har oppstått eller inntruffet på grunn av omstendigheter forårsaket av Kunden, eller en tredjepart, eller omstendighet som ikke er påvirket av produsenten og som dukker opp under garantiperioden. Solarstone og produsenten er ikke forpliktet til å gi garantiene nevnt i paragrafene 2 og 3 i tilfelle utstyret eller arbeidet knyttet til installasjonen blir skadet på grunn av handlinger fra Kunden, eller tredjeparter, eller av andre årsaker er utenfor produsentens eller Solarstones kontroll eller vilje; og inkluderer forsettlig eller uaktsom elektrisk eller mekanisk skade, lynnedslag eller overspenning forårsaket av det elektriske nettet, osv.

 12. Under produsentens garanti vil feil forårsaket av produsenten på den defekte varen bli fjernet i garantien, på produsentens regning. Eierskapet til det erstattede produktet tilhører Solarstone. I tilfeller hvor reparasjon er umulig eller urimelig, så erstattes enheten eller den refunderes av produsenten. I tilfeller ved en effektgaranti for solcellepaneler så har produsenten rett til å reparere produktet, levere tilleggsprodukter eller tilby kompensasjon i beløp fastslått av produsenten (ikke inkludert tapte inntekter). Reparasjon eller utskifting av produkter forlenger ikke den aktuelle garantiperioden, dvs. at den opprinnelige garantiperioden er gjeldende.

 13. Garantien gitt eller formidlet av Solarstone dekker ikke defekter i produkter som har oppstått på grunn av omstendigheter forårsaket av kunden, eller en tredjepart, eller omstendigheter som ikke er påvirket av produsenten, inkludert men ikke begrenset til:
  13.1. Unnlatelse av å følge instruksjonene gitt i Solarstone solenergianlegg og produkthåndbok, samt medfølgende dokumenter, installasjonsmanual og vedlikehold/brukermanual;
  13.2. Solenergianlegget eller dets komponenter er installert av en person som mangler den lovpålagte registreringen og sertifiseringen for elektrisk arbeid, og/eller konstruksjonsarbeider, opplæring for BIPV-installasjon, samt skriftlig tillatelse fra Solarstone;
  13.3. Feil forårsaket av fasaden overlevert av Byggherren, herunder konstruksjonsfeil på bygningen eller konstruksjonsfeil som oppsto frem til bygget ble overlevert til Solarstone (inkludert feil i både byggearbeid og gitte byggematerialer);
  13.4. Dersom takvinkelen er under 18° grader. Solarstone har informert Kunden om at Solarstone ikke leverer takmaterialer og monteringsarbeid for tak med en helningsvinkel på mindre enn 18°, med mindre fasaden som er overlevert til Solarstone av Kunden oppfyller de spesifikke instruksjonene for installasjonsarbeid av Solarstone; og Solarstone har separat bekreftet gyldigheten av garantien til klienten etter å ha kontrollert den overførbare fasaden;
  13.5. Forbudet mot å gå eller tråkke på soltaket uten skriftlig godkjenning fra Solarstone er brutt. Det er forbudt å tråkke eller gå på soltaket av personer som ikke har fått nødvendig opplæring for vedlikehold av soltak, og som ikke har fått skriftlig samtykke fra Solarstone til å utføre vedlikeholdsarbeid (inkludert Kunden);
  13.6. Grunnet eksterne faktorer og forsettlige handlinger;
  13.7. Uriktig, eller ikke tilsiktet bruk av produktet (inkludert bruk som ikke er relatert til produksjon av solenergi);
  13.8. Normal bruk og slitasje på produktet ved drift;
  13.9. Installasjon og/eller konfigurasjon og/eller modifikasjon, reparasjoner, reparasjonsforsøk av solenergianlegget av en person som ikke har de nødvendige kvalifikasjonene, inkludert kvalifikasjoner for arbeid med elektrisk og/eller konstruksjon, opplæring i BIPV-installasjon, samt skriftlig tillatelse fra Solarstone;
  13.10. Solcellemoduler til Solarstone solenergianlegg har blitt koblet til andre produsenters solcellemoduler eller Solarstone-moduler, som ikke tilhører samme modell eller har forskjellige strømspesifikasjoner, foruten med leverandørens forhåndssamtykke;
  13.11. Unnlatelse av å utføre korrekt vedlikehold av solenergianlegget i henhold til Solarstones drifts-/vedlikeholdsmanual og med regelmessigheten foreskrevet der. Dersom Solarstones bruker-/vedlikeholdsmanual ikke gir hyppigere vedlikehold, så opphører garantien dersom Kunden unnlater å utføre vedlikehold av solenergianlegget minst én gang innen 5 år gjennom Solarstone, eller en skriftlig godkjent samarbeidspartner av Solarstone. Regelmessig vedlikehold betales av Kunden (i henhold til prisliste gjeldende på tidspunktet for vedlikehold).
  13.12. Forsømmelse av vedlikehold (inkludert unnlatelse av å utføre periodisk vedlikehold som spesifisert i de medfølgende dokumentene), vedlikehold eller behandling med forbudte stoffer (inkludert sure eller alkaliske stoffer), feil installasjon, feil bruk;
  13.13. Strømbrudd og feil, feil forårsaket av strømnettet, lynnedslag, flom, bølger, jordskjelv, brann, utilsiktede funksjonsfeil eller andre omstendigheter utenfor Solarstones kontroll;
  13.14. Feil forårsaket av andre faktorer utenfor Solarstones kontroll, eksempelvis (men ikke begrenset til) mekanisk skade (inkludert fall, slag, støt, vibrasjoner, smuss), forskyvning av støttestrukturer eller jord, deformasjon, vibrasjon, mekanisk skade forårsaket av transportøren, uvanlige værforhold, force majeure, brann, flom, utilsiktet brudd, unntakstilstand, epidemier, embargoer eller andre lignende uventede, uforutsette hendelser, osv;
  13.15. Installasjon eller drift av solenergistasjonen, eller dens komponenter på følgende steder der det er en åpenbar risiko for skade på produkter, inkludert (men ikke begrenset til):
  (1) Steder med moderat sannsynlighet for kontakt mellom solenergianlegget eller dets komponenter, og etsende eller på annen måte skadelige stoffer (salt, sure eller alkaliske stoffer osv.), eller brennbare stoffer;
  (2) Steder der enheter eller gjenstander som genererer eller samler opp brennbare gasser er plassert i nærheten av solenergianlegget eller dets komponenter;
  (3) Steder med sterk luftforurensning, kjemisk aktive stoffer (svoveldioksid, sur nedbør, sot, støv, sand, hagl, salt).
  (4) Områder der lufttemperaturen faller under -40 °C og stiger over 70 °C;
  (5) Områder hvor snø- og islast eller vindhastighet overstiger maksimalt tillatt belastning.
  13.16. Utskifting, fjerning, modifisering, uleselighet eller når det ikke er mulig å identifisere serienummeret eller typenummer på kontrolletiketten, osv.; på enheten og/eller komponenten;
  13.17. Mangler som har oppstått etter leveringen på grunn av manglende overholdelse av regler for standard transport- eller lagringsforhold; eller under transport eller lagring;
  13.18. Naturlige riper, flekker, mekanisk slitasje, rust, degradering, fargeendring eller andre endringer som ikke påvirker modulens elektriske effekt eller mekaniske styrke, og begrenset til de visuelle endringene innenfor den respektive garantiperioden:
  (1) Ingen signifikant økning av ruhet på overflaten.
  (2) Ingen signifikante skader på rammen grunnet miljøfaktorer;
  (3) Ingen signifikant skade på beskyttelsen grunnet miljøfaktorer eller begynnende korrosjon;
  (4) Ingen signifikant kabel- eller kobling-skade grunnet miljøfaktorer eller begynnende korrosjon.
  (5) Ingen signifikante skader på rammen grunnet miljøfaktorer;
  13.19. Tonaliteten til fotovoltaiske celler (solcellepaneler) kan variere noe, men dette reduserer ikke funksjonaliteten og kvaliteten til komponentene, og dekkes derfor ikke av garantien.

 14. Garantien utløper:
  14.1. Ved terminens utløp.
  14.2. Ved manglende overholdelse av betingelsene spesifisert i garantien (inkludert bruks- eller installasjonshåndboken for enheten, samt betingelsene spesifisert i garantien).
  14.3. Hvis det faktum nevnt i paragraf 13 av produktene eller tjenesten blir oppdaget.

 15. Produsentens garanti utelukker eller begrenser ikke Kundens rett til å benytte andre rettslige tiltak.

 16. Garantien dekker ikke transportkostnader, tollbehandling eller andre kostnader knyttet til retur, reparasjon eller omlevering av produktet, installasjons-, fjernings- eller re-installasjonskostnader, eller tapte inntekter relatert til systemproduksjon. Ovennevnte utføres mot vederlag, og denne kostnaden betales av Kunden.

 17. Leverandøren er ikke på noen måte ansvarlig for skade på personer eller eiendom, eller annen person- eller eiendomsskade som oppstår fra eller relatert til produktet av noen grunn, inkludert produktfeil, bruk eller installasjon. Leverandøren skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte skader/følgeskader, tap av bruk, tapt fortjeneste, produksjonstap eller spesifikke skader. Totalt ansvar, uttrykt i erstatning eller på annen måte, skal ikke overstige beløpet på fakturaen utstedt for produktet, og som Kunden har betalt.

 18. Garantien er underlagt lovene i Republikken Estland, og jurisdiksjonen for garantitvister er i Estland (bortsett fra spesifikke regler for forbrukertvister).

BEDRIFTENS ADRESSE
Solarstone OÜ
Tallinna tn 58, Viljandi 71018, Estland
Tlf: +372 5631 6666

Følg oss
Databeskyttelse © Solarstone 2024