Solarstones garantivillkor

Solarstone OÜ (nedan kallat Solarstone) ger köpare (nedan kallad kund) begränsad garanti på Solarstones produkter (Solar Full Roof, Solar Tiled Roof och Solar Carport).

Villkoren för den begränsade garantin är som följer:

1. Begränsad produktgaranti ‒ 10 år. Reparation, utbyte eller återbetalning
Med förbehåll för de undantag och begränsningar som nämns i punkt 3 nedan, garanterar Solarstone att dess PV-moduler (nedan kallade moduler), inklusive fabriksmonterat glas, solceller, film, ram, elektriska komponenter, kopplingsboxar, kontakter och ledningar, i förekommande fall, är fria från defekter i material och utförande vid normalt bruk, normala driftsförhållanden, normal användning, installation och underhåll, under en period av 10 år från leveransdatum till slutkunden, perioden inleds dock inte senare än 6 månader efter leverans till den första köparen från Solarstone, (nedan kallat garantins startdatum).
Om en modul visar sig vara defekt vad avser material eller utförande kommer Solarstone, efter eget gottfinnande och beroende på typen av defekt, att inom den ovan angivna perioden reparera eller byta ut modulen eller återbetala inköpspriset som kunden betalat för ifrågavarande defekta modul.
I förtydligande syfte: "material- eller tillverkningsfel" definieras enligt IEC 61215 paragraf 7, IEC 61215 paragraf 10.1 och IEC 61730 paragraf 10.1 för synliga defekter, och enligt IEC 61215 hela paragraf 10 för elektriska och mekaniska defekter. Liksom alla material som utsätts för olika miljöförhållanden, utsätts modulernas komponenter för naturlig nedbrytning (åldring) och deras utseende kan förändras under garantiperioden.
Alternativen att reparera eller byta ut defekta moduler eller återbetala inköpspriset är de enda och exklusiva korrigerande åtgärder som garanteras enligt denna begränsade garanti för PV-moduler och ska inte sträcka sig längre än den angivna perioden på 10 år. Korrigerande åtgärder kommer endast att utföras direkt för slutkunden. Denna begränsade garanti för PV-moduler garanterar inte en specifik uteffekt, vilken uteslutande ska täckas enligt punkt 2 nedan ("Begränsad garanti för toppeffekt ‒ begränsad ersättning").

2. Begränsad garanti för toppeffekt ‒ begränsad ersättning
Med förbehåll för de undantag och begränsningar som gjorts i punkt 3, garanterar Solarstone att varje modul ger en uteffekt som inte understiger 97 % av den nominella toppeffekt som anges i respektive datablad eller på modulens etikett vid standard testförhållanden (Engelska Standard Testing Conditions eller STC, definierat som a) ljusspektrum motsvarande AM 1,5, b) global instrålning på 1000 W per m2 och c) en celltemperatur på 25 grader Celsius vid vinkelrät instrålning.) inom det första året från leveransdatumet till slutkunden, perioden inleds dock inte senare än 6 månader efter leverans till den första köparen från Solarstone, (nedan kallat garantins startdatum), eller att uteffekten inte minskar med mer än 0,7% av den nominella toppeffekten per år. Följaktligen kommer modulerna vid utgången av det tjugofemte året från garantins startdatum fortfarande att producera en effekt på minst 80,2 % baserat på den angivna nominella effekten. Vad avser ovanstående är sådan effektförlust som uppmätts i Solarstones anläggning eller av tredje parts testinstitut som erkänts av båda parter, och som Solarstone (efter eget och absolut gottfinnande) fastställer beror på defekter i material eller utförande, berättigande till ersättning enligt denna begränsade garanti för solcellsmoduler. Solarstone kommer att avhjälpa sådan effektförlust genom att antingen tillhandahålla ytterligare moduler till kunden för att kompensera för effektförlusten, eller genom att reparera eller byta ut de defekta modulerna, enligt Solarstones gottfinnande. De korrigerande åtgärder som anges i denna punkt 2 ska vara de enda och exklusiva korrigerande åtgärder som erbjuds i "Begränsad garanti för toppeffekt ‒ begränsad ersättning".
Observera: Alla effektmätningar som nämns i detta dokument skall utföras i enlighet med IEC 60904 och omfattas av en mätosäkerhet på ±3 %.

3. Garantins undantag och begränsningar
A. Under alla omständigheter måste samtliga garantianspråk lämnas in i enlighet med instruktionerna i punkt 4 i denna begränsade garanti för PV-moduler, samt inom den tillämpliga garantiperioden.
B. Den begränsade garantin för PV-moduler gäller inte för moduler som har utsatts för:

 • Underlåtenhet att följa Solarstones installations- och underhållsinstruktioner.
 • Felaktig användning, vanvård, försummelse eller olycka.
 • Ändring, demontering, återinstallation och/eller felaktig installation eller bruk.
 • Reparation eller modifiering utförd av personer som inte i förväg har auktoriserats eller godkänts av Solarstone.
 • Fel orsakade av modulens kringutrustning.
 • Användning under ovanliga förhållanden eller i ovanliga miljöer (såsom hög temperatur, hög luftfuktighet osv.) som avviker från produktspecifikationerna och installationshandboken.
 • Användning för ändamål som inte är relaterade till produktion av solenergi.
 • Anslutning till någon annan tillverkares PV-moduler, eller Solarstone-moduler som är av en annan modell eller har andra specifikationer för uteffekt, utan Solarstones godkännande i förväg.
 • Fel som uppkommit under transport eller lagring i strid med sedvanliga transport- eller lagringsregler eller sådana regler som specificerats av Solarstone, avseende tiden efter det att modulerna levererats till kunden.
 • Naturligt förekommande repor, fläckar, mekaniskt slitage, rost, nedbrytning, missfärgning eller annan förändring som uppstår efter leveransen från Solarstone och som inte har någon effekt på modulens elproduktion eller mekaniska styrka, innefattande men inte begränsat till nedanstående synliga förändringar under den relaterade garantiperioden:
  a) Oväsentlig ökning av ytans ojämnhet.
  b) Oväsentlig skada på ramen på grund av miljöpåverkan.
  c) Oväsentlig skada på kopplingsboxen på grund av miljöpåverkan eller tecken på korrosion.
  d) Oväsentliga skador på kontaktdon och kablar på grund av miljöpåverkan eller tecken på korrosion. g. Oväsentlig skada på ramens fästen på grund av miljöpåverkan.
 • Strömavbrott och spänningsvariationer, översvämning, brand, olycksmässig skada eller andra händelser orsakade av naturkrafter, force majeure eller andra oförutsebara omständigheter utanför Solarstones kontroll.

C. Den begränsade garantin för PV-moduler täcker inte transportkostnader, tullklarering eller andra kostnader för retur av modulerna, för återsändning av reparerade eller utbytta moduler, eller kostnader i samband med installation, borttagning eller återinstallation av modulerna, eller förlust av vinst från systemets generering.
D. Garantianspråk kommer inte att godkännas om modulernas typ- eller serienummer har ändrats, avlägsnats eller gjorts oläsliga. E. Solarstone skall inte ha något som helst ansvar för skador på personer eller egendom, eller för annan förlust eller skada till följd av någon som helst orsak som härrör från eller är relaterad till modulerna, inklusive, utan begränsningar, eventuella defekter på modulerna, eller från användning eller installation. Solarstone ska under inga omständigheter vara ansvarigt för indirekta skador, följdskador, förlust av användning, förlust av vinst, förlust av intäkter, produktionsförlust eller särskilda skador. Solarstones sammanlagda ansvar, om något, gällande skadestånd eller på annat sätt, ska inte överstiga det faktureringsvärde för de berörda modulerna som betalats av kunden.

4. Erhållande av garantiersättning
A. Garantianspråk ska skickas till a) återförsäljaren som sålde modulerna, eller b) den auktoriserade Solarstone-distributören som sålde modulerna, eller c) Solarstone direkt, på adressen: Tallinna tn 58, 71018 Viljandi, Estland (telefon +372 5631 6666 eller support.tech@solarstone.com, där kunder kan få ett officiellt formulär för skadeanmälan som ska fyllas i).
B. Garantianspråk måste skickas med rekommenderat brev eller kurir, eller som någon annan officiell skriftlig och juridiskt giltig handling. Reklamationen måste innehålla uppgifter om modell av modul och serienummer för den/de defekta modulerna (båda finns angivna på modulens etikett), installationsdatum, plats och adress för installationen, en exakt beskrivning av det konstaterade felet (och om tillämpligt, ytterligare information som kan bidra till analysen av felet, fotografier av de skadade modulerna, kopplingsschema för systemet, alla eventuella uppgifter från systemets dataövervakning), tillsammans med en kopia av fakturan och köpekontraktet, uppgift om leveransdatum, och måste innehålla följande text: "Vi accepterar och samtycker härmed till valet av lag, valet av en expertvärderare och valet av skiljeförfarande enligt punkt 6 i er begränsade garanti för PV-moduler som vårt krav baseras på." Ofullständiga reklamationer som inte uppfyller tidsfristen för reklamation i punkt 4, avsnitt C kommer inte att behandlas.
C. Alla anspråk enligt denna begränsade garanti ska förverkas om a) kunden inte skriftligen underrättar Solarstone om ett sådant anspråk i enlighet med punkt 4 avsnitt A inom trettio (30) dagar efter att kunden har, eller borde ha, upptäckt den defekt som åberopas enligt garantin eller b) kunden inte inleder en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande inom sex (6) månader efter korrekt underrättelse om anspråket.
D. Solarstone har rätt att leverera en annan typ av modul (vid behov med andra egenskaper) för att ersätta den reklamerade om den inte längre tillverkas när garantianspråket tas emot. E. Reparation, utbyte eller kompletterande leverans av en modul varken förnyar eller förlänger garantiperioden. F. Alla reklamerade/defekta produkter som har ersatts av Solarstone ska bli Solarstones egendom. Den reklamerade/defekta produkten skall returneras eller på annat sätt bortskaffas i enlighet med Solarstones anvisningar och på kundens bekostnad.

5. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
Om en del av, villkor eller punkt i denna begränsade garanti för PV-moduler, eller tillämpningen av den på någon person eller omständighet, anses vara ogiltig, upphävd eller inte verkställbar, ska en sådan bedömning inte påverka andra delar, villkor, punkter eller tillämpningar av denna begränsade garanti för PV-moduler utan de ska fortsätta gälla, och för detta ändamål ska sådana andra avsnitt, villkor, punkter eller tillämpningar av denna begränsade garanti för PV-moduler behandlas som separerbara.

6. Tvister
Inget krav, oavsett form, som uppstår ur eller på något sätt är kopplad till denna begränsade garanti för PV-moduler, får riktas mot Solarstone mer än sex (6) månader efter det att orsaken till kravet har uppstått.
Solarstone kan tillhandahålla dessa garantivillkor på flera språk för att underlätta för kunderna. I händelse av avvikelser skall den engelska versionen äga företräde. I händelse av tvist i ett garantiärende ska ett förstklassigt internationellt institut som utsetts av Solarstone och ackrediterats av IECEE anlitas för att bedöma ärendet. Alla avgifter och kostnader ska bäras av den förlorande parten, om inte annat beslutas. Det slutliga tolkningsföreträdet skall tillkomma Solarstone.

FÖRETAGETS ADRESS
Solarstone OÜ
Tallinna tn 58, Viljandi 71018, Estland
Tel: +372 5631 6666, solarstone.com

Följ oss
Dataskydd © Solarstone 2023