Solarstones garantivillkor

 1. Dessa garantivillkor (nedan kallade “Villkor”) gäller för OÜ Solarstone (nedan kallat “Solarstone”) med registerkod 12916046, etablerat i Estland) och köpare (nedan kallad “Kund”) i de rättsliga förhållanden som uppstår vid köp av varor och tjänster från Solarstone.

 2. Garantin som tillhandahålls av Solarstone gäller endast för produkter som tillverkats av Solarstone själva i 10 år och för installationsarbete som utförts av Solarstone i 2 år.

 3. Utöver vad som anges i avsnitt 2 förmedlar Solarstone tillverkargarantier för produkter som tillverkas av andra tillverkare. Förmedling av garantier från andra tillverkare innebär direkt förmedling, och Solarstone tar inte på sig några försäljningsgarantiåtaganden. Solarstone förmedlar garantier för solpaneler, växelriktare, optimerare, annan utrustning och solpaneler som tillverkats av andra tillverkare, med följande villkor:
  3.1. Växelriktare och solpaneler omfattas av en garanti enligt tillverkarens villkor, med en längd på vanligtvis, men inte alltid, 10 år.
  3.2. Solpaneler omfattas av garanti för maximal produktivitet och maximal effekt enligt tillverkarens villkor (datablad), med en längd på vanligtvis, men inte alltid 25 år.

 4. Garantitiden för produkter och maximal produktivitetsgaranti börjar den dag då Kunden köper produkten/produkterna. Om Kunden inte tar emot produkterna mer än 3 månader efter köpet av produkten och produkterna lagras i Solarstones lager på grund av kundens försenade godkännande, börjar garantiperioden för produkterna och garantin för maximal effekt 3 månader efter köpet av produkterna.

 5. Installation av produkter som utförs direkt av Solarstone garanteras i 2 år från dagen för godkännande av arbetet eller från det att arbetet anses godkänt enligt lag. Kunden kan mot en extra avgift beställa en förlängd garanti för installationsarbetet på upp till fem (5) år. Solarstone tillhandahåller installationstjänster endast i Estland.

 6. För att utöva de rättigheter som följer av tillverkarens garanti måste Kunden kontakta Solarstone. Varje garantianspråk ska bli ogiltigt om Kunden inte meddelar leverantören om ett sådant anspråk i skriftlig form som tillåter återgivning inom trettio (30) dagar efter upptäckten av felet som ger upphov till garantianspråket, eller efter att Kunden borde ha upptäckt det.

 7. För att verifiera garantins giltighet måste Kunden tillhandahålla Solarstone originaldokument: försäljningsfaktura, avtal och ett dokument som bevisar betalning av fakturan.

 8. Garantianspråk måste skickas via Solarstones webbplats eller e-post och måste innehålla en beskrivning: produktens plats/adress, produkttyp, serienummer (om möjligt), en noggrann beskrivning av det observerade felet (och vid behov ytterligare information som bidrar till analysen av felet, foton av skadade produkter, systemets elektriska diagram), all information om övervakning av systemdata, tillsammans med en kopia av respektive faktura och köpeavtal, betalningsbekräftelse och leveransdatum.

 9. Efter att ha mottagit garantianspråket kommer Solarstone att kontrollera de omständigheter som ligger till grund för anspråket och köparen är skyldig att samarbeta för att ta reda på omständigheterna.

 10. Parterna är medvetna om att varornas egenskaper/parametrar (inklusive effektivitet, elproduktivitet, livslängd) beror på yttre omständigheter, som inkluderar, men inte är begränsade till, taklutning, väderförhållanden, temperatur, luftfuktighet osv.

 11. Den garanti som tillhandahålls av tillverkaren (inklusive Solarstone som tillverkare) omfattar fel i enheten som inte har uppkommit eller uppstått på grund av omständigheter som orsakats av Kunden, eller en tredje part eller omständighet som inte kan påverkas av tillverkaren och som visat sig under garantiperioden. Solarstone och tillverkaren är inte skyldiga att lämna de garantier som anges i punkterna 2 och 3 om utrustningen eller arbetet med dess installation skadas på grund av Kundens eller tredje parts handlingar eller av andra skäl som ligger utanför tillverkarens eller Solarstones kontroll eller vilja, inklusive avsiktlig eller försumlig elektrisk eller mekanisk skada, blixtnedslag, eller överspänning orsakad av elnätet, osv.

 12. Under tillverkargarantins giltighetstid kommer defekter som orsakats av tillverkaren på den defekta artikeln att undanröjas under garantin på tillverkarens bekostnad. Äganderätten till den ersatta produkten tillhör Solarstone. I de fall reparation är omöjlig eller orimlig, byts enheten ut eller återbetalas av tillverkaren. I händelse av en produktivitetsgaranti för solpaneler har tillverkaren rätt att reparera produkten, leverera ytterligare produkter eller erbjuda ersättning till ett belopp som fastställs av tillverkaren (inkluderar inte förlorade intäkter). Reparation eller utbyte av produkter förlänger inte garantins giltighetstid, dvs. den ursprungliga garantitiden gäller.

 13. Den garanti som tillhandahålls eller förmedlas av Solarstone täcker inte fel på produkter som har uppstått på grund av omständigheter som orsakats av Kunden eller tredje part eller omständigheter som inte kan påverkas av tillverkaren, inklusive men inte begränsat till:
  13.1. Bristande förmåga att följa instruktionerna i Solarstone solkraftverk och produktens användarmanual och medföljande dokument, installationsmanual och underhålls-/användarmanual;
  13.2. Solkraftverket eller dess delar har installerats av en person som saknar lagstadgad registrering och certifiering för elarbeten och/eller byggnadsarbeten, utbildning för BIPV-installation och skriftligt tillstånd från Solarstone;
  13.3. Fel som orsakats av den arbetsyta som överlämnats av Kunden, inklusive konstruktionsfel i byggnaden eller byggfel som uppstått fram tills arbetsytan överlämnas till Solarstone (inklusive fel i både byggnadsarbeten och valda byggmaterial);
  13.4. Om takvinkeln är mindre än 18° grader. Solarstone har informerat Kunden om att Solarstone inte tillhandahåller takmaterial och installationsarbete för tak med en lutningsvinkel på mindre än 18°, om inte den arbetsyta som Kunden överlämnar till Solarstone uppfyller de specifika instruktionerna för Solarstones installationsarbete och Solarstone separat har bekräftat garantins giltighet till Kunden efter kontroll av arbetsytan som ska överlämnas;
  13.5. Förbudet mot att gå eller kliva på soltaket utan skriftligt godkännande från Solarstone har överträtts. Det är förbjudet för personer som inte har fått nödvändig utbildning för underhåll av solcellstak och som inte har fått skriftligt medgivande från Solarstone att utföra underhållsarbete (inklusive Kunden) att kliva eller gå på solcellstaket.
  13.6. På grund av externa faktorer och avsiktliga handlingar;
  13.7. Felaktig eller icke avsedd användning av produkten (inklusive användning som inte är relaterad till produktion av solenergi);
  13.8. Normalt slitage av produkten under drift;
  13.9. Installation och/eller konfiguration och/eller modifiering, reparationer, reparationsförsök av solkraftverket av en person som inte har de kvalifikationer som krävs, inklusive el- och/eller byggarbetskvalifikationer, BIPV-installationsutbildning och skriftligt tillstånd från Solarstone;
  13.10. Solarstone solkraftverks solcellsmoduler har anslutits till någon annan tillverkares solcellsmoduler eller Solarstone-moduler som inte är av samma modell eller har avvikande effektspecifikationer utan leverantörens förhandsgodkännande;
  13.11. Bristande underhåll av solkraftanläggningen i enlighet med Solarstones drifts- och underhållshandbok och med den regelbundenhet som föreskrivs i denna. Om Solarstones användar-/underhållsmanual inte föreskriver mer frekvent underhåll upphör garantin om Kunden underlåter att, genom Solarstone eller en av Solarstone skriftligen godkänd samarbetspartner, utföra underhåll av solkraftverket minst en gång under 5 år. Regelbundet underhåll betalas av Kunden (enligt den prislista som gäller vid tidpunkten för underhållet).
  13.12. Bristande underhåll (inklusive underlåtenhet att utföra periodiskt underhåll enligt anvisningarna i medföljande dokument), underhåll eller behandling med förbjudna ämnen (inklusive sura eller alkaliska ämnen), felaktiga installationsmetoder, felaktig användning;
  13.13. Strömavbrott och störningar, brister orsakade av huvudnätet, blixtnedslag, översvämningar, vågor, jordbävningar, bränder, oavsiktliga funktionsfel eller andra omständigheter utanför Solarstones kontroll;
  13.14. Störningar orsakade av andra faktorer utanför Solarstones kontroll, såsom, men inte begränsat till mekanisk skada (inklusive fall, slag, stötar, vibrationer, smuts), förskjutning av stödkonstruktioner eller mark, deformation, vibration eller mekanisk skada orsakad av transportören, ovanliga väderförhållanden, force majeure, brand, översvämning, oavsiktlig skadegörelse, oroligheter, epidemier, embargon eller andra liknande oförutsedda händelser, osv.
  13.15. Installation eller drift av solkraftverket eller dess komponenter på följande platser där det finns en uppenbar risk för skador på produkter, inklusive, men inte begränsat till:
  1) Platser med måttlig sannolikhet för kontakt mellan solkraftverket eller dess komponenter med korrosiva eller på annat sätt skadliga ämnen (salt, sura eller alkaliska ämnen mm.) eller brandfarliga ämnen;
  2) Platser där enheter eller föremål som genererar eller samlar upp brandfarliga gaser är placerade nära solkraftverket eller dess komponenter;
  3) Platser med kraftiga luftföroreningar, kemiskt aktiva ämnen (svaveldioxid, surt regn, sot, damm, sand, hagel, salt).
  4) Områden där lufttemperaturen sjunker under -40 °C eller stiger över 70 °C;
  5) Områden där snö- och isbelastningar eller vindhastigheter överstiger den maximalt tillåtna belastningen.
  13.16. Byte, borttagning, modifiering, oläslighet eller icke-identifierbarhet av serienummer eller kontrolletikett med typnummer osv. på enheten och/eller komponenten.
  13.17. Defekter som har uppstått efter leveransen på grund av bristande efterlevnad av standardregler för transport eller lagring eller under transport eller lagring.
  13.18. Naturliga repor, fläckar, mekaniskt slitage, rost, nedbrytning, färgförändring eller andra förändringar som inte påverkar modulens elektriska effekt eller mekaniska styrka, begränsat till de visuella förändringarna inom respektive garantiperiod:
  1) Oväsentlig ökning av ytans ojämnhet;
  2) Oväsentlig skada på ramen på grund av miljöfaktorer;
  3) Obetydlig skada på skölden på grund av miljöfaktorer eller korrosionsangrepp;
  4) Obetydliga skador på kabel eller kopplingsdon på grund av miljöfaktorer eller korrosionsangrepp.
  5) Oväsentlig skada på ramen på grund av miljöfaktorer.
  13.19. Solcellernas (solpanelernas) tonalitet kan variera något, men detta påverkar inte komponenternas funktionalitet och kvalitet och omfattas därför inte av garantin.

 14. Garantin upphör att gälla:
  14.1. Vid garantitidens utgång.
  14.2. Om de villkor som anges i garantin inte uppfylls (inklusive de villkor som anges i bruks- eller installationsanvisningen för enheten och de villkor som anges i garantin).
  14.3. Om det faktum som nämns i avsnitt 13 i produkterna eller tjänsten upptäcks.

 15. Tillverkarens garanti utesluter eller begränsar inte Kundens rätt att använda andra rättsmedel.

 16. Garantin täcker inte transportkostnader, tullprocedurer eller andra kostnader i samband med retur, reparation eller omleverans av produkten, kostnader för installation, borttagning eller ominstallation eller förlorade intäkter i samband med systemets produktion. Ovanstående utförs mot en avgift och denna kostnad betalas av Kunden.

 17. Leverantören är inte på något sätt ansvarig för person- eller sakskador eller för någon annan skada på person eller egendom som uppstår från eller relateras till produkten av någon anledning, inklusive produktfel eller användning eller installation. Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekta skador/följdskador, förlust av användning, utebliven vinst, produktionsbortfall eller specifika skador. Det totala ansvaret, uttryckt i ersättning eller på annat sätt, skall inte överstiga beloppet på den faktura som utfärdats för den produkt som Kunden har betalat för.

 18. Garantin omfattas av Republiken Estlands lagar, och jurisdiktionen för garantitvister är i Estland (med undantag för särskilda regler för konsumenttvister).

FÖRETAGETS ADRESS
Solarstone OÜ
Tallinna tn 58, Viljandi 71018, Estland
Tel: +372 5631 6666

Följ oss
Dataskydd © Solarstone 2024